Dijana Radović: Približiti rad Ombudsmana i građanima u unutrašnjosti Srbije

Priboj/Beograd – Uvođenje institucije Zaštitnika građana, u pravni i politički sistem naše države, jeste odraz težnje da se  građani pozicioniraju u fokus zaštite, čime se postiže pravedan i odgovoran  odnos države prema običnom čoveku, ali i unapređuje i razvija njena socijalna dimenzija i uloga, kazala je narodna poslanica Dijana Radović (SPS) tokom diskusije o izveštaju Zaštitnika građana za prošlu godinu.

Narodna poslanica Dijana Radović (SPS), foto: PP Media

– Ovim pravnim institutom, svaki građanin ima zaštitu i sigurnost od vlasti, ali i zaštitu od  lošeg i nepravilnog postupanja državnih institucija  odnosno od organa javne uprave. Zaštitnik građana jeste institucija koja najbolje zna šta je to što smeta građanima Srbije i u tom slučaju osnovna institucija koja se bavi kontrolom rada drugih državnih institucija prema građanima, i zaštitom ljudskih prava i sloboda. I zato je važno da u ovom visokom domu, domu svih građana Republike Srbije  analiziramo i razmatramo koje su to pritužbe građana koje su podnosili Zaštitniku, i šta je to  što je građanima najviše smetalo i bilo prepreka da ostvare i zaštite svoja prava u posmatranom izveštajnom periodu – istakla je Dijana.

Upućen je znatan broj preporuka i mišljenja od strane Zaštitnika građana a relativno visok stepen njihovog izvršenja, govori nam o uspešnom radu ove Institucije i ispunjenu osnovnog cilja a to je zaštita prava građana, posebno od nepravilnog rada organa javne uprave.

– Javna uprava kroz pružanje  širokog spektra javnih usluga ostvaruje najneposredniju komunikaciju sa građanima, i zbog toga jeste najbliža građanima, zato je posebno važno insistiranje na zakonitom i pravilnom radu svih organa javne uprave prema našim građanima i pravnim licima, kako bi je građani zaista doživljavali kao svoj servis. I to jeste krajnji  cilj procesa reforme javne uprave koju sprovodimo, a o kojoj smo više govorili na nekoj od prethodnih sednica – navodi narodna poslanica iz Priboja.

Pored velikog intuitucionalnog značaja koji Srbija daje ovoj nezavisnoj instituciji bitna nam je i društvena afirmacija Zaštitnika građana.

– Zbog toga, posebno je važno da se nastavi dosadašnja praksu na povećanju vidljivosti i dostupnosti Zaštitnika građana građanima koji žive u unutrašnjosti Srbije. Na taj način, posetama opštinama i gradovima u Srbiji, kroz komunikaciju sa građanima ali i predstavnicima gradskih i lokalnih vlasti, javnih ustanova i organizacija civilnog društva, osim prilike da više razgovara o ključnim problemima u ostvarivanju prava građana i mogućnostima za njihovo unapređenje Zaštitnik građana ima posebnu priliku da približi svoj rad i upozna ih sa delokrugom svojih nadležnosti. A sve u cilju zaštite prava i sloboda građana i  jačanja pravne sigurnosti i stvaranja poverenja građana u institucije sistema i države, čija obaveza i jeste da se poštuju prava i slobode zagarantovane Ustavom i zakonima. Na taj način bi više naših građana moglo da zatraži zaštitu svojih prava posebno u lokalnim sredinama ukoliko dolazi do kršenja republičkih propisa a što nije u delokrugu rada lokalnih zaštitnika građana – naglasila je Dijana Radović.

Zaštitnik građana, takođe treba da usmeri i sve svoje kapacitete ka preventivnom delovanju i pre nastanka određenih problema, kroz oblast nezavisnih istraživanja, izrade studija, lifleta, obaveštenja… i na taj način skrene pažnju i na javnost i na organe javne uprave o potencijalnom postojanju određenih problema.

– Kroz ovakav vid preventivnog delovanja, pružanja dobrih usluga, posredovanja i davanja saveta  i mišljenja o pitanjima iz svoje nadležnosti, Zaštitnik građana ne samo da štiti ljudska prava i slobode već i unapređuje funkcionisanje organa uprave. Važno je napomenuti da je postupak pred ovim organom besplatan i jednostavan i da svaki građanin ukazujući na individualni slučaj povrede prava i tražeći zaštitu svojih prava, doprinosi i mogućem sistemskom ispravljanju odnosa i rada organa javne vlasti prema svim građanima. Srbija se uvođenjem institucije Zaštitnika građana i kontinuiranom saradnjom sa njim, opredelila za ideju ostvarivanja sloboda i prava građana, principa jednakosti i očuvanja dostojanstva svih građana. I zato težnja svih institucija u našoj državu treba da bude da se prava i slobode utvrđene Ustavom i zakonima, ne krše, već poštuju, a to je i cilj delovanja Zaštitnika građana u zaštiti prava svakog od nas i svih naših građana – zaključila je narodna poslanica Dijana Radović.

PP Media