Nova Varoš: Raspisan javni poziv za dodelu subvencija za zapošljavanje

Opština Nova Varoš u saradnji sa Nacinalnom službom za zapošljavanje raspisala je Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima.
Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima odobrava se poslodavcima sa sedištem na teritoriji opštine Nova Varoš (ili ima izdvojeno mesto/organizacionu jedinicu na teritoriji opštine Nova Varoš) koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Ispostave Nova Varoš Filijale Prijepolje Nacionalne službe za zapošljavanje.
Nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih na koja se ova subvencija primenjuje su:
mladi do 30 godina, stariji od 50 godina, nezaposlena lica koja su prijavljena na evidenciju Nacionalne službe po osnovu viška, pripadnici romske nacionalnosti, osobe sa invaliditetom i radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći.
Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti opštine prema mestu zapošljavanja lica, a u skladu sa važećom uredbom Vlade Republike Srbije, i iznosi: 150.000,00 dinara po licu, odnosno 180.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom i radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, u prvoj i drugoj grupi opština;200.000,00 dinara po licu, odnosno 240.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom i radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, u trećoj grupi opština. 250.000,00 dinara po licu, odnosno 300.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom i radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, u četvrtoj grupi opština i devastiranim opštinama.
PP Media