Rov­ča­nin: Po­ziv na linč na­ru­čen sa raz­gla­sa

Sla­vi­li su Pri­je­polj­ci u der­bi­ju je­se­ni, po­sle po­be­de nad Dri­nom…
Gor­či­na i da­lje, ipak, pa­ra sr­ce Se­a­da Rov­ča­ni­na, biv­šeg pred­sed­ni­ka Po­li­mlja.
– Ni­sam ni gle­dao utak­mi­cu, jer je pre me­ča, sa raz­gla­sa, zva­nič­ni spi­ker pri­sut­ni­ma ser­vi­rao gnu­snu ne­i­sti­nu o na­vod­noj blo­ka­di klup­skog ra­ču­na od stra­ne advo­kat­ske kan­ce­la­ri­je mog bra­ta Ha­ri­sa, ta­ko­đe, biv­šeg pr­vo­tim­ca i ka­pi­te­na Po­li­mlja. Kla­si­čan po­ziv na linč, po­sle ko­jeg mi ni­je bi­lo me­sta na tri­bi­na­ma – ob­ja­snio je Rov­ča­nin.
Šta vas je za­bo­le­lo?
– Pi­tam se oda­kle ide­ja da na­šu po­ro­di­cu, ge­ne­ra­cij­ski ve­za­nu za Po­li­mlje, jav­no pro­zi­va­ju. I to kla­sič­nom ne­i­sti­nom, za­me­nom te­za, da ne upo­tre­bim te­žu reč.
Mo­že­te li da po­ja­sni­te?
– Klup­ski ra­čun je blo­ki­ra­la ugo­sti­telj­ska fir­ma, na osno­vu pra­vo­sna­žne pre­su­de. Advo­kat­ska kan­ce­la­ri­ja Rov­ča­nin sa­mo je za­stu­pa­la dru­gu stra­nu u spo­ru sa Po­li­mljem. Kla­si­čan, pro­fe­si­o­na­lan, od­nos pre­ma po­slu. Ni­ti je na­ša fa­mi­li­ja na­pra­vi­la taj dug, ni­ti blo­ki­ra­la ra­čun. Mo­gu, do­ne­kle, da raz­u­mem re­volt, ali is­po­lja­va­nje na ta­kav na­čin, gra­ni­či se sa ljud­sko­šću.
Oda­kle ide­ja da vas jav­no ži­go­šu?

– Pret­po­sta­vljam da je to re­ži­ja ak­tu­el­nog pred­sed­ni­ka Po­li­mlja. Ra­du­je me da Pri­je­polj­ci ni­su za­bo­ra­vi­li ko­li­ko je po­ro­di­ca Rov­ča­nin po­mo­gla klu­bu, pa smo po­sle ne­delj­ne, sra­mot­ne, ob­ja­ve pri­mi­li bez­broj te­le­fon­skih po­zi­va u znak po­dr­ške. Pod­se­ti­ću sam da je, upra­vo, moj brat za­stu­pao klub i do­bio spor vre­dan pet mi­li­o­na di­na­ra i to bez di­na­ra na­dok­na­de. Spre­čio je ga­še­nje po­no­sa Pri­je­po­lja, a ne bih sa­da da po­mi­njem mo­je uspe­he u vre­me pred­sed­nič­kog man­da­ta. Čak je i naš otac, Sa­bri­ja, no­sio dres Po­li­mlja. Naš grad i is­kre­ni lju­di ni­su to za­bo­ra­vi­li, osta­li­ma ne­ka slu­ži na čast i obraz što su nas na pod­mu­kao na­čin uba­ci­li u pr­lja­vu pri­ču… – re­zig­ni­ran je Sead Rov­ča­nin.
Izvor: Sportski žurnal B. Sp.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *