Stop gradnji transfer stanice na “Banjici”

Opštinsko veće opštine Priboj odbilo je davanje saglasnosti za izgradnju transfer stanice, na zahtev upućen od strane Regionalne sanitarne deponije “Banjica”. Obzirom na činjenicu da opština Nova Varoš ne može da obezbedi lokaciju za transfer stanicu sa reciklažnim dvorištem, a u svrhu regulisanja problema upravljanja otpadom, rukovodstvo preduzeća posredstvom nadležne komisije predložilo je da se da saglasnost za pristupanje izgradnji transfer stanice na lokaciji deponije Banjica, kao privremenog montažnog objekta. Imajući u vidu činjenicu da problem otpada iziskuje dugoročno rešenje i da se opština Priboj za takva rešenja i zalaže, Opštinsko veće je odbilo davanje saglasnosti na ovakav predlog.

Razmatran je i usvojen Godišnji Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Priboj za 2019. godinu. Radi se o dokumentu koji je lokalna samouprava u obavezi da donese svake godine, i za koji je potrebno da dobije mišljenje resornog ministarstva. Po dobijanju saglasnosti, formiraće se Кomisija za davanje parcela u zakup, putem Javnog oglasa i licitacije. Cenu zakupa će formirati resorno ministarstvo. Parcele će moći da se zakupljuju na 10 godina, odnosno na godinu dana, za parcele u restituciji.

Takođe, razmatran i usvojen Operativni Plan odbrane od poplava za područje opštine Priboj za vode 2. reda, koji je takođe shodno zakonu bio obaveza lokalne samouprave. Od strane JVP “Srbijavode” dobijeno je pozitivno mišljenje o ovom aktu.

Pribojski većnici

Izveštaj Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Priboj o realizovanim aktivnostima za 2018.godinu, usvojen je i prosleđen Skupštini na usvajanje, uz pohvale članova Veća, jer se radi o Savetu sa dosta skromnim sredstvima ali velikim i vidljivim rezultatima.

Izveštaj o radu Opštinskog pravobranilaštva za 2018. godinu usvojen je i prosleđen Skupštini opštine na usvajanje.

Donet je Zaključak o uklanjanju kioska koji nisu u funkciji, a kojim se nalaže građevinskom inspektoru Opštinske uprave Priboj da pokrene postupke uklanjanja ovih privremenih montažnih objekata – kioska koji nemaju odobrenje za postavljanje ili im je odobrenje isteklo, a koji nisu u funkciji. Ovaj Zaključak se ne odnosi na objekte postavljene na Trgu FAP-a, jer će o istim Veće posebno odlučivati.

Donet je Zaključak o davanju saglasnosti za održavanje Dana sporta 12.06.2019. godine, kojim su škole dužne da organizuju isti u saradnji sa lokalnom samoupravom, a sve u cilju razvoja i praktikovanja zdravog načina života, razvoja svesti o važnosti sopstvenog zdravlja i bezbednosti, o potrebi negovanja i razvoja fizičkih sposobnosti, kao i prevencije nasilja, narkomanije i maloletničke delikvencije.

Doneta je i Odluka o ukidanju svojstva dobra u opštoj upotrebi – nekategorisanog puta. Radi se o katastarskim parcelama koje su formirane na zemljištu koje je nekada predstavljao nekategorisani put, upisan sa tim svojstvom prilikom prvobitnog premera i javnog izlaganja katastra, a iste se više ne koriste kao nekategorisani put i planira se otuđenje iz javne svojine, obzirom da su na istima izgrađene stambene zgrade za koje su podneti zahtevi za ozakonjenje.

PP Media

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *