Država propisala uslove, kako do subvencije za prvu nekretninu

Žene koje su rodile dete 1. januara 2022. godine ili kasnije imaju, ako ispunjavaju određene uslove, pravo na novčanu pomoć za izgradnju, učešće u kupovini, kupovinu kuće ili stana. Maksimalan iznos sredstava koji se može dobiti je 20.000 evra (u dinarskoj protivvrednosti).

Ilustracija, foto: Kuća stil

Vlada Srbije donela je uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta u 2022. godini i odluku o iznosu novčanih sredstava.

Uslov za ovu vrstu pomoći je, između ostalog, da majka prvi put stiče u svojinu kuću ili stan u Srbiji. Izuzetno, u slučaju smrti majke deteta, pravo na ove subvencije može da ostvari i otac deteta.

Takođe, u okviru prijave za pomoć treba dostaviti i dokaz da su ukupni prihodi podnosioca zahteva i supružnika, odnosno vanbračnog partnera na mesečnom nivou, na dan podnošenja zahteva, niži od dve prosečne neto mesečne zarade zaposlenih u Srbiji.

Zahtev za novčanu podršku se može podneti preko nadležnog organa lokalne samouprave u roku od godinu dana od dana rođenja deteta.

Novčana sredstva se mogu dobiti za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana, a maksimalan iznos je 20.000 evra. 

Za izgradnju kuće u jedinicama lokalne samouprave koja su utvrđena kao devastirana područja mogu se dobiti sredstva u visini do 50 odsto vrednosti radova na izgradnji kuće, piše u Odluci. 

Kada se radi o ostalim jedinicama lokalne samouprave, za izgradnju kuće predviđena su novačana sredstva u visini do 20 odsto vrednosti radova na izgradnji. 

Za kupovinu kuće ili stana, učešće države može biti do 20 odsto vrednosti nepokretnosti procenjene od strane nadležnog poreskog organa, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti, piše u odluci.

Za kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita, može se ostvariti pravo na  sredstava u iznosu od 20 odsto procenjene vrednosti nepokretnosti na osnovu koje se odobrava kredit, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o kupoprodaji nepokretnosti.

Zemljište na kojoj je planirana izgradnja nepokretnosti mora da bude u vlasništvu podnosioca zahteva, upisano u katastar nepokretnosti bez tereta, i za nepokretnost je potrebna izdata građevinska dozvola. 

Кuća ili stan koji su predmet učešća u kupovini moraju da budu u vlasništvo prodavca i upisani u katastar nepokretnosti bez tereta, propisano je u Uredbi. 

“Korisnik prava na novčana sredstva za učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana ne može biti sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu zaključno sa prvim stepenom prave linije ili adoptivnom srodstvu”.

Zabranjeno je, kako se navodi, otuđenje nepokretnosti  u periodu od pet godina od izgradnje, odnosno kupovine nepokretnosti.

Izvor: Nova ekonomija