Najniža penzija 7,5 puta manja od najviše

Najniža penzija u Srbiji iznosi 14.338 dinara i u odnosu na iznos koji mesečno stiže korisniku najvišeg čeka od 106.189 dinara, ona je manja oko 7,5 puta! Razlika je pre primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija bila i veća, čak devet puta. Na spisku Fonda PIO fonda takvih penzionera je 16 i na njihovim rešenjima je pre umanjenja bilo ispisano 132.065 dinara.

Prema statistici Fonda u najgorem položaju su poljoprivredni penzioneri, čiji je novčanik mesečno „deblji“ za tek 11.272 dinara! Manje od garantovanog penzijskog minimalca dobija 156.000 najstarijih, dok je 103.000 onih koji moraju da se zadovolje najnižim iznosom. Računica govori da od ukupnog broja penzionera čak 17 odsto živi na minimalcu.

U Fondu objašnjavaju da se prema odredbama zakona, najniži iznos penzije u osiguranju zaposlenih i samostalnih delatnosti vanredno usklađuje od 1. januara 2011. godine za procenat kojim se obezbeđuje da učešće najnižeg iznosa za januar 2011. u prosečnoj zaradi bez poreza i doprinosa zaposlenih u Srbiji u 2010. godini bude veće za jedan procentni poen u odnosu na učešće najnižeg iznosa penzije isplaćene za 2010. godinu u prosečnoj zaradi zaposlenih u toj godini. Ovako usklađen iznos dalje se usklađuje u skladu sa ovim zakonom.

– Najniži iznos starosne, odnosno invalidske penzije za osiguranike poljoprivrednike utvrđuje se u iznosu od 9.000 dinara na dan 1. januara 2011. godine – kažu u PIO. – Ako najniži iznos penzije isplaćene u osiguranju zaposlenih za prethodnu godinu iznosi manje od 27 odsto od prosečne srpske zarade, za korisnike u osiguranju zaposlenih i u osiguranju samostalnih delatnosti najniži ček vanredno se usklađuje od 1. januara tekuće godine za procenat kojim se obezbeđuje da se najniži za prethodnu godinu dovede na nivo od 27 odsto prosečne plate u prethodnoj godini. Ova zakonska odredba se primenjuje zaključno sa 31. decembrom 2015. godine.

Pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja po međunarodnim ugovorima ostvaruju osiguranici koji su navršili deo staža u Srbiji, a deo u drugoj državi s kojom je Srbija potpisala i primenjuje ugovor o socijalnom osiguranju. Prava se ostvaruju po nacionalnim zakonima koji važe u svakoj od tih država.

U slučajevima da podnosilac zahteva ispunjava uslove za priznavanje prava na penziju samo na osnovu staža navršenog kod nas, utvrđuje se pravo na takozvanu samostalnu penziju. Ako nema dovoljno staža u Srbiji da bi bilo priznato pravo na penziju, sabiraju se i periodi osiguranja navršeni u državi ugovornici, ukoliko se ne preklapaju sa periodima staža u Srbiji. Na taj način utvrđuje se pravo na takozvani srazmerni deo penzije. U tom slučaju Fond isplaćuje penziju samo za deo staža koji je ostvaren po našim propisima.

U slučaju najnižeg iznosa penzije, osiguraniku koji je ostvario pravo na inostrani deo penzije, prema međunarodnom ugovoru pripada razlika do najnižeg iznosa penzije ako mu je iznos, utvrđen po Zakonu o PIO, i inostrane penzije obračunate prema važećem deviznom kursu na dan ostvarivanja prava, manji od iznosa najnižeg čeka određene zakonom.

PREBIVALIŠTE

Prebivalište ne utiče na iznos penzije, uključujući i najniži iznos penzije. Međutim, u skladu sa odredbama međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju ne obezbeđuje se transfer najnižeg iznosa penzije u pojedine države ugovornice.

ČEK DIKTIRA BUDžET

Od decembra 2015. godine penzije, uključujući i najniži iznos penzije, usklađuju se po Zakonu o budžetskom sistemu. Najviši iznos penzije određuje se tako što lični koeficijent ne može iznositi više od 3,8.
Izvor: Večernje novosti