Nova Varoš: Raspisan konkurs za dodelu subvencija za zapošljavanje

Opština Nova Varoš u saradnji sa NSZ Filijala Prijepolje raspisala je Javni poziv poslodavcima sa teritorije Nove Varoši za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zaposlivih na novootvorenim radnim mestima u 2016 godini.
Ova subvencija odobravaće se poslodavcima sa teritorije opštine Nova Varoš koji imaju do 50 zaposlenih, visina subvencije iznosiće 250.000.oo dinara po novozaposlenom licu bez obzira na broj radnih mesta. Poslodavac koji je ostvario pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta dužan je da zaključi Ugovor o radu sa nezaposlenim licem, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, u trajanju od najmanje 24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa i da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa Zakonom.
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja 05.05.2016. i traje do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.Odluku o odobravanju subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta, donosi predsednik opštine Nova Varoš , nakon što NSZ Filijala Prijepolje dostavi opštini Nova Varoš pregled podnetih zahteva koji ispunjavaju uslove Javnog poziva.
PP Media