Opština Prijepolje raspisala konkurs za prijem pripravnika

Prijepolje – Načelnik Opštinske uprave Prijepolje Miodrag Ćubić, raspisao je konkurs za prijem dva pripravnika i to na poslovima likvidatora razvrstano u zvanje mlađi savetnik, u Odeljenju za budžet i finansije, jedna inzvršilac i za poslove socijalne zaštite zaposlenih, bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih i poslovi planiranja odbrane i planiranja zaštite od elementarnih nepogoda i vanredne situacije razvrstano u zvanje savetnik, u Odeljenju za opštu upravu, zajedničke poslove i društvene delatnosti, takođe jedan izvršilac. Tekst konkursa prenosimo u celosti.

Foto: A.Rovčanin

Na osnovu čl. 4. stav 8. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 21/16, 113/17, 95/18 i 114/21) i člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 95/16 i 12/22), Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Prijepolje za 2023. godinu, br. 112-179/22 od 27.12.2022. godine („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, broj 16/22), Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Prijepolje i Opštinskom pravobranilaštvu, br. 112-65/22 i 112-65/22-1 i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih srerstava, 51 Broj: 112-2680/2023 od 29.03.2023. godine, načelnik Opštinske uprave opštine Prijepolje oglašava

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

I  Organ u kome se vrši prijem pripravnika:

Opštinska uprava opštine Prijepolje, Prijepolje, Trg Bratstva i jedinstva, br. 1.

II  Radno mesto koje se popunjava:

  1. razvrstano u zvanje mlađi savetnik, u Odeljenju za budžet i finansije,  1 izvršilacstečeno visoko obrazovanje iz  iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
  • – stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti  pravne nauke  i naučne oblasti bezbednosti oblasti zaštite na radu  na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu.

Znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto:

Za radno mesto pod brojem 1. – osnovi političke ekonomije i osnovno poznavanje javnih finansija-usmenim putem;

za radno mesto pod brojem 2. – osnove upravnog prava i poznavanje propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

poznavanje rada na računaru – praktična provera, rad na računaru  (za oba radna mesta)  i

veština komunikacije – usmeno (za oba radna mesta).

III  Mesto rada:

Prijepolje, Trg Bratstva i jedinstva, br. 1.

IV  Uslovi za zaposlenje:

Da je punoletan državljanin Republike Srbije, da ima propisano obrazovanje , da ispunjava ostale uslove propisane zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji drugih mesta, da učesnik konkursa nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

V  Trajanje rada za radno mesto pripravnika:

Radni odnos se zasniva na određeno vreme, jednu godinu.

VI  Rok za podnošenje prijave na konkurs i sadržina prijave:

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije.Prijava na konkurs sadrži naziv i redni broj radnog mesta za koje kandidat podnosi prijavu, ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, a po mogućnosti i internet adresu, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava na konkurs mora biti svojeručno

potpisana.

VII  Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

– uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);

– izvod iz matične knjige rođenih (izdat na obrascu shodno Zakonu o matičnim knjigama

objavljenom u „Službenom glasniku RS“, br. 20/09 i 145/14);

– dokaz o stručnoj spremi;

-uverenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest

meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon objavljivanja konkursa).

Za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, pored navedenih dokaza, potrebno je dostaviti i dokaz da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/18) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu;

izvod iz matične knjige rođenih.

Potrebno je da učesnik konkursa, uz navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu

od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

Prijava i izjava se nalaze na internet prezentaciji opštine Prijepolje www.prijepolje.ls.gov.rs,  gde se iste mogu preuzeti.

VIII  Adresa na koju se podnosi prijava:

Konkursnoj komisiji za sprovođenje javnog konkursa preko Opštinske uprave opštine Prijepolje, Prijepolje, Trg Bratstva i jedinstva, br. 1., sa naznakom “Za javni konkurs za prijem pripravnika“ i nazivom radnog mesta.

IX  Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu, radnim danom od 10 do   12 časova:

Gorica Kostić, tel: 033/714-073 ili 064 8560 472.

X  Napomene:

Shodno čl. 125. stav 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave pripravnik je lice koje poslodavac prima u radni odnos na određeno vreme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla.

Članom 127. stav 1. istog Zakona propisano je da pripravnički staž za pripravnike sa visokim obrazovanjem stečenim na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, traje jednu godinu.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata i prijave uz koje

kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze u originalu ili fotokopiji overenoj od strane

nadležnog organa, Konkursna komisija odbaciće zaključkom.

Ovaj konkurs se objavljuje na internet prezentaciji opštine Prijepolje, a u dnevnim novinama „Politika“ i u lokalnom listu „Polimlje“, objavljeno je obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen konkurs.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom konkursu, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE PRIJEPOLjE

   Miodrag Ćubić, dipl.pravnik                                                                

PP Media