Opština stipendira talentovane studente

Opštinska uprava Priboj raspisuje Konkurs za dodelu stipendija talentovanim studentima opštine Priboj za školsku 2017/2018. godinu, saopšteno je na sajtu opštine. Pravo na stipendiju za talentovane studente, u skladu sa Zakonom i Odlukom o stipendiranju talentovanih studenata, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog ili drugog stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i koji imaju državljanstvo Republike Srbije.

Pravo na stipendiju za talentovane studente ima student koji:
1. je student najmanje treće godine osnovnih akademskih studija, odnosno koji je ostvario 120 ESP bodova (na osnovnim akademskim studijama), ili je student master akademskih studija
2. je tokom studiranja ostvario prosečnu ocenu najmanje 9,00;
3. je u kontinuitetu upisivao godine studiranja na teret budžeta Republike Srbije;
4. ima prebivalište na teritoriji opštine Priboj najmanje pet godina
5. istovremeno nije ostvario pravo na kredit ili stipendiju iz budžeta Republike Srbije

Zainteresovani studenti mogu podneti prijavu u slobodnoj formi. Prijava treba da sadrži:

– kratku biografiju sa ličnim podacima
– dokaze o ispunjenosti uslova

Kao dokazi o ispunjenosti uslova moraju biti podnete isprave izdate od strane nadležnih organa i ustanova:

– uverenje o prebivalištu ili svojeručno potpisana izjava o saglasnosti kako bi organ mogao izvršiti uvid, pribaviti i obraditi podatke o kojima se vodi službena evidencija
– uverenje fakulteta o upisanoj godini studija i statusu studenta na budžetu
– uverenje fakulteta o svim položenim ispitima i ostvarenoj prosečnoj oceni tokom studiranja, s tim da činjenica da su položeni svi ispiti iz prethodne godine studija mora biti iskazana kao ostvarenih 60 ESP bodova.

Prijava se može podneti poštom ili neposredno u pisarnici Opštinske uprave Priboj, u roku od 10 dana od dana objavljivanja konkursa zvaničnom sajtu opštine Priboj (www.priboj.rs).
PP Media