Podrška sektoru prerađivačke industrije

Razvojna agencija Srbije kroz sprovođenje Programa podrške sektorima prerađivačke industrije ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike kao prvi korak u implementaciji definisanih strateških ciljeva i aktivnosti.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima MMSP koje ispunjava sledeće uslove kumulativno:

1. da je pretežna delatnost MMSP proizvodnja, prerada ili usluge iz sektora prerađivačke industrije grupisane u 4 oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i idustrija gume i plastike (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR a lista kvalifikacionih delatnosti koje su prihvatljive za finansiranje po Programu čini prilog Uputstva za realizaciju Programa);
2. da su u većinskom privatnom vlasništvu;
3. da su u trenutku podnošenja prijave, registrovani u APR Republike Srbije najmanje dve godine (u Registru privrednih društava ili preduzetnika);
4. da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;
5. da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
6. da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
7. da im u poslednje dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
8. da za istu namenu u prethodnoj godini nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS (ovaj uslov se ne odnosi na projektnu aktivnost „Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu“);
9. da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;
10. Programom će se sufinansirati samo projektne aktivnosti koje su započete nakon raspisivanja Javnog poziva.

Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 2.000.000 dinara.
Ukupan budžet Programa iznosi 44.737.500 dinara.
Rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.
PP Media

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *