Podrška Vlade Švajcarske za ublažavanje posledica kovida 19 na lokalnom nivou

Prijepolje/Priboj/Nova Varoš – Program Swiss PRO objavio je dva nova javna poziva u cilju pružanja podrške lokalnim zajednicama u ublažavanju uticaja krize izazvane pandemijom kovida 19.

Vlada Švajcarske će kroz ova dva poziva sa ukupno 435.000 evra podržati do 30 projekata kojima se povećava dostupnost usluga socijalne zaštite za najmanje 1.000 korisnika iz ranjivih društvenih grupa, kao i poboljšava pristup pravima i osnovnim potrebama za najmanje 300 građana koji žive u podstandardnim romskim naseljima.

Do 20 lokalnih samouprava će dobiti podršku za sprovođenje usluga socijalne zaštite usmerenih na ublažavanje efekata kovida 19. Ukupna vrednost ovog poziva je 312.000 evra, a projekti će trajati od 10 do 12 meseci, uz mogućnost partnerstva sa Centrom za socijalni rad. 

Podrška je namenjena za uspostavljanje nove standardizovane usluge socijalne zaštite koja se trenutno ne pruža, proširenje obuhvata postojećih usluga socijalne zaštite na veći broj korisnika i korisnica ili pilotiranje inovativne usluge socijalne zaštite. Dodatno će biti vrednovani predlozi projekata koji su izrađeni na osnovu prethodno sprovedene procene potreba ranjivih grupa u smislu uticaja posledica kovida 19, kao i projekti kojima se uspostavlja međuopštinska saradnja i međusektorski pristup. 

Javni poziv je otvoren do 26. februara 2021. godine, a pravo učešća imaju 96 gradova i opština iz Šumadije, zapadne, istočne i južne Srbije, i to iz druge, treće i četvrte grupe razvijenosti, a koje trenutno pružaju do tri usluge socijalne zaštite u lokalnoj zajednici. 

Još 10 lokalnih projekata će biti podržano u okviru javnog poziva za podršku odgovoru na posledice kovida 19 u podstandardnim romskim naseljima. Ukupna vrednost ovog poziva je 123.000 evra, a projekti će trajati od osam do deset meseci. Pravo da se prijave imaju lokalne samouprave uz obavezno partnerstvo sa organizacijama civilnog društva, dok OCD mogu i samostalno da konkurišu.

Podrška je namenjena za bolje sprovođenje politika i praksi socijalnog uključivanja građana i građanki koji žive u podstandardnim romskim naseljima kroz unapređenje dostupnosti zdravstvenih usluga i sanitarnih uslova, podršku deci u obrazovanju, profesionalno orijentisanu obuku za mlade do 30 godina, poboljšanje zaštite na radu, podršku za oporavak životnih uslova ili sticanje prihoda, kao i podizanje svesti o kovidu 19 i podsticanje promena u ponašanju.

I ovaj javni poziv je otvoren do 26. februara 2021. godine, a pravo učešća imaju 57 lokalnih samouprava iz Šumadije, zapadne, istočne i južne Srbije koje u skladu sa Mapiranjem podstandardnih romskih naselja imaju na svojoj teritoriji najmanje jedno neformalno naselje sa najmanje 100 građana i građanki, kao i organizacije civilnog društva koje imaju najmanje dve godine iskustva, naročito u radu na poboljšanju statusa romske nacionalne manjine.

PP Media