Podsticaji za organsku proizvodnju

Proizvođači koji su uključeni u organsku proizvodnju i imaju sklopljen ugovor sa jednom od ovlašćenih kontrolnih organizacija mogu da ostvare podsticaje uvećane za oko 40 odsto u odnosu na visinu podsticaja u konvencionalnoj proizvodnji.
Podsticaje mogu da ostvare na premije za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje, zatim u organskoj biljnoj proizvodnji, potom i regres za sredstva za ishranu bilja dozvoljena za primenu u organskoj biljnoj proizvodnji, kao i u organskoj stočarskoj proizvodnji.
To se odnosi na priplodne mlečne krave, tovne krave, kvalitetne priplodne ovce i koze, priplodne krmače, kokoške, ćurke, kvalitetne priplodne matice riba šarana, kvalitetne priplodne matice riba pastrmke, tov junadi, tov jagnjadi, tov jaradi, svinja, krave dojilje i pčelarsku proizvodnju.
Iznos podsticaja za te mere organske proizvodnje uvećan je za 40 odsto u odnosu na visinu podsticaja u konvencionalnoj proizvodnji, navode u Ministarststvu poljoprivrede.
Podsticaji su namenjeni proizvođačima čija je proizvodnja u periodu konverzije, proizvođačima kojima je završen period konverzije i nalaze se u postupku izdavanja sertifikata i proizvođačima koji imaju sertifikovanu biljnu ili stočarsku proizvodnju.
Proizvođači koji su ostvarili pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju su u obavezi da u naredne tri godine primenjuju metode organske proizvodnje na katastarskim parcelama za koje su ostvarili podsticaje, u skladu sa propisima kojima se uređuje organska proizvodnja.
Pored ovih mera u skladu sa Pravilnikom o podsticajima za unapređenje ruralne ekonomije kroz uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla, proizvođači koji su uključeni u organsku proizvodnju mogu da ostvare pravo i na refundiranje dela troškova kontrole i sertifikacije u iznosu od 40 odsto, odnosno 55 odsto (područja sa otežanim uslovima rada) od vrednosti realizovane investicije.
Proizvođači koji imaju sertifikovanu organsku biljnu i/ili stočarsku proizvodnju, mogu da ostvare podsticaje za podršku investicijama u preradu i marketing koja iznosi 50 odsto, odnosno 65 odsto (područja sa otežanim uslovima rada) od realizovane investicije.
Ovi podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na investicije za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta.
To se odnosi na investicije u preradu mleka, preradu mesa, voća, povrća i grožđa i to kroz investicije u opremu u objektima za preradu voća, povrća i grožđa, uključujući i proizvodnju vina, rakije i drugih alkoholnih pića.
Izvor: tanjug