Prvo ovogodišnje zasedanje Opštinskog veća Priboj

Svoje prvo zasedanje u ovoj godini imalo je Opštinsko veće Priboja koje je razmatralo nagomilana tekuća pitanja nakon pravnog vakuma u proteklih mesec dana. Planirana tačka dnevnog reda usvajanje Pravilnika o finansiranju u oblasi sporta je povučena na početku sednice i vraćena predlagaču na doradu. Pod tekućim pitanjima Veće se izjasnilo po čak 35 zahteva građana i institucija.
Povodom prve tačke, Veće je ovlastilo predsednika opštine da se shodno Odluci o prenosu prava svojine izvrši prenos u korist Republike Srbije na tri parcele u KO Banja i Kasidoli- Usvojen je i predlog Pravilnika o organizaciji i sistematizacij radnih mesta Opštinskog pravobranilaštva oopštine Priboj a većnici su razmatrali i izveštaj o radu ovog organa za 2016. Godinu. Poseban osvrt na izveštaju Veće je imalo na sporove koji se tiču naknade štete zbog uejda pasa lutalica. Opština Priboj je prema izveštaju pravobranilaštva u protekloj godini imala 32 parnična predmeta od kojih se kao tužilac pojavila u 6 slučajeva, dok je kao tužena bila u 26 slučajeva. Od 17 pravosnažno okončanih predmeta u kojima je opština obavezna da plati štetu, čak njih 16 se odnosilo na naknadu štete od ujeda mačaka i pasa lutalica. Dosuđeni iznosi za ovaj vid naknade štete su se kretali u iznosu od 45.000 do 70.000 dinara.
Kako bi se izbegla ova vrsta enormnih troškova od nadoknada i u ovoj godini, Opštinsko veće je usvojilo Zaključak o hitnom uređenju oblasti organizovanog skupljanja i neškodljivog uklanjanja pasa i mačaka lutalica preko higijhenske službe savremenim metodama i na human način.

Članovi Opštinskog veća u Priboju, foto: www.ppmedia.rs


Opštinsko veće Priboja će prema današnjim najavama , najverovatnije imati zasedanje i u petak, kada bi na Dnevnom redu 13. sednice, trebalo da se nađu tačke kao što su Pravilnik o finansiranju u oblasi sporta i sistematizacija Opštinske uprave Priboj u skladu sa novim zakonskim odredbama.

Goran Reković