Televizija Forum: Udreženje građana ili profitabilno privredno društvo?

Lokalnoj televiziji Forum 16. maja istekao je Ugovor o zakupu poslovnog prostora sa prijepoljskim Domom kulture, gde se ova televizija nalazi od svog osnivanja. Mirko Malešić, direktor Doma kulture uputio je zahtev Opštinskom veću da se ugovor obnovi i produži. Prema podacima do kojih su došli novinari našeg portala, produžetak saradnje sa Domom kulture pod znakom je pitanja, a svoje mišljenje treba da da i Opštinski javni pravobranilac, zbog sumlje da je prethodni ugovor obilovao velikim nepravilnostima.
Bivši direktor Doma kulture u Prijepolju Ljubiša Savković, kadar Demokratske stranke, tada je sačinio Ugovor na 8 godina sa televizijom Forum. Tadašnje Opštinsko veće je, prema našem saznanju, donelo Odluku da Ugovor ne može biti potpisan na toliko dug vremenski period te je za isti predložilo da bude potpisan na 4 godine, kao i da na sadržinu Ugovora saglasnost mora dati veće.
Apsurdno je i to, da je jedan od članova Ugovora ostavljao mogućnost televiziji Forum da sama kvalifikuje koji je program Doma kulture od vrhunskog kulturnog, umetničkog i naučnog znacaja te da su isti bili dužni besplatno reklamirati.
Najveće sume novca Dom kulture plaćao je televiziji Forum za snimanje manifestacija koje su se održavale upravo u Domu kulture, cena jednog sata snimanja iznosila je oko 40.000,00 dinara. Tom očigledno unosnom biznisu, koji je omogućio bivši direktor stao je na kraj aktuelni direktor Mirko Malešić, koji je za potrebe Doma kulture nabavio dve savremene kamere i sada snimanje vrši za svoje potrebe.
“Ženska televizija” , kako sami sebe nazivaju, posluje kao “Udruženje ”, koje po osnovu Zakona posluje kao dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizacija, zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica. Udruženja se osnivaju radi ostvarivanja i unapređivanja određenog zajedničkog cilja ili opšteg cilja i interesa koji nisu zabranjeni Ustavom i Zakonom. Međutim, to što posluju kao udruženje televiziji Forum nije smetalo da za svoje usluge uzima velike sume novca kako od samog Doma kulture, tako i od opštine Prijepolje i drugih budžetskih korisnika. Samo prošle godine prema podacima Agencije za privredne registre televizija Forum inkasirala je od Ministarstva kulture i informisanja na ime državne pomoći 3.743.500,00 dinara.
U članu 16. Statuta Udruženja „Foruma žena Prijepolja“ u skopu koje i posluje lokalna televizija Forum stoji da se Udruženje finansira od članarina, poklona, donacija i konkurisanjem projekata kod državnih organa ili fondacija u skladu sa Zakonom, međutim to im nije prepreka da baš kao i sva druga profitabilna društva iz oblasti medija naplaćuju reklame, oglase i tv reportaže i da na taj način stiču dobit.
PP Media