U Prijepolju raspisan Javni poziv za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje stočarstva

Prijepolje – Opština Prijepolje raspisala je danas Javni poziv za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje stočarstva. Podsticaj se odnosi na nabavku priplodnih grla junica, ovaca i koza. Konkurs će trajati do 10. oktobra. Tekst Javnog poziva objavljujemo u celosti.

Foto: A.Rovčanin

Na osnovu člana 46 i 47.Zakona o lokalnoj samoupravi, (Službeni glasnik RS 129/07,83/14,101/16, 47/18 i 111/21),Odluke o budžetu („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, broj 16/22), člana 62. Statuta opštine Prijepolje („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, broj 3/19 ,3/21 i 6/22 ), člana 14.Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Prijepolje(„Službeni glasnik opštine Prijepolje“, broj 16/22), i člana 9. Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla br.320-57/23 („Službeni glasnik opštine Prijepolje“, br 9 /23), Opštinsko veće opštine Prijepolje 08.09.2023 . raspisuje:

JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA INVESTICIJE U FIZIČКU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVКU КVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA

Uvodne odredbe

Član 1.

Predmet javnog poziva je realizacija Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Prijepolje u 2023.godini koja se odnose na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla, opšti uslovi, kriterijumi i postupak dodele kao i maksimalan iznos podsticaja po korisniku.
Sredstva za sprovođenje ove mere investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava obezbeđena su u Budžetu opštine Prijepolje u okviru programa -Poljoprivreda i ruralni razvoj, pozicija 76, funkcionalna klasifikacija 421,ekonomska klasifikacija 451 u iznosu od 5.000.000,00 din. i planirana su Programom mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Prijepolje za 2023.god.

Visina i namena podsticajnih sredstava

Član 2.

Opština Prijepolje obezbeđuje sredstva za podsticaj investicijama u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za unapređenje primarne stočarske proizvodnje koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih:
1) grla goveda, i to:

 • junica simentalske rase uzrasta od 12 do 24 meseca u momentu kupovine (datum iz ugovora ili računa o nabavci,)
  2) grla ovaca i koza, i to:
 • ovaca i koza – dviski uzrasta od šest do devet meseci u momentu kupovine (datum iz računa o nabavci ),
  -jagnjadi i jaradi starosti od tri do šest meseci u momentu kupovine (datum iz računa o nabavci)
  Podsticajna sredstva koja su namenska i bespovratna u okviru mere investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, dodeljuju se u maksimalnom iznosu od 70 % iznosa prihvatljivih troškova za investicije gde dobavljač nije u sistemu PDV-a odnosno 80 % iznosa prihvatljivih troškova za investicije gde je dobavljač u sistemu PDV-a.
  Cena po jednom kupljenom grlu koji priznaje JLS za dviske može iznositi do 22.000 din.sa PDV-om a za jagnjad i jarad do 20.000 sa PDV-om. Cena po grlu za junice koju priznaje JLS može iznositi do 200.000,00 din. sa PDV-om. Iznad cena navedenih iznosa podnosilac sam snosi troškove preostalog dela;
  Jedan korisnik podsticaja može da ostvari maksimalno do 300.000,00 dinara za nabavku dviski,jagnjadi, jaradi i junica.

Član 3 .

Podsticajima se ne nadoknađuju:
1) troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slično;
2) troškovi prevoza, i drugi operativni troškovi;
3) doprinos u naturi (sopstveni rad i materijal);
4) nabavka predmetne investicije putem, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova.
.

Кorisnici podsticaja
Član 4.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gzdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1) fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;;

Opšti uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 5.

Pravo na podsticaje ostvaruje lice ako:

 1. je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalazi se u aktivnom statusu,

2.ima prebivalište i vrši proizvodnju na teritoriji opštine Prijepolje,

 1. za investiciju za koju podnosi zahtev, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja iz sredstava drugih budžetskih korisnika;
  1. u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);
 2. u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima prijavljen stočni fond od najmanje 10 priplodnih grla ovaca , ili koza ili najmanje 2 grla krava i junica na kraju investicije a da grla koja već poseduje moraju biti upisana u bazi podataka stočnog fonda(veterinarskoj stanici ) mesec dana pre podnošenja zahteva za subvenciju u tekućoj godini(upisane na nosioca ili člana u Registru poljoprivrednih gazdinstava);
 3. je nabavka kvalitetnog priplodnog grla, koja je predmet zahteva izvršena u periodu od 01. januara tekuće kalendarske godine, do datuma predviđenog za zatvaranje Javnog poziva.
 4. je vlasnik životinje koja je predmet zahteva;
 5. je životinja koja je predmet zahteva obeležena i registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo;
 6. dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica;

10.Grla junica koje su predmet nabavke ne mogu poticati sa gazdinstva čiji je HID(mesto rođenja i boravka) registrovan na teritoriji opštine Prijepolje;

 1. se kvalitetno grlo- dviska,jagnje,jare koje je predmet zahteva, koristi za dalju reprodukciju na svom poljoprivrednom gazdinstvu najmanje tri godine od dana nabavke a za junice pet godina od dana nabavke (datuma iz računa ili ugovora);

Sredstva se dodeljuju po redosledu podnošenja zahteva dok postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih za određenu meru, na osnovu bodovne liste koja se formira na osnovu opštih i specifičnih kriterijuma .

Bodovanje se vrši po pojedinačnim kriterijumima, i to sledećim redosledom:
-nosilac gazdinstva je PIO osiguranik
-podnosilac zahteva je izvršio osiguranje grla

 • godine starosti podnosioca prijave ,
 • broj grla koja uzgaja na registrovanom HID-u
  -status podnosioca prijave u odnosu na zaposlenje,
  -korišćenje subvencija (bilo koje vrste iz) iz budžeta opštine Prijepolje u predhodne četiri godine.

Ukoliko postoji veći broj prijava sa istim brojem bodova po pojedinačnim kriterijumima, odlučiće se po redosledu podnošenja prijave iz pisarnice.

Pravo učešća na konkursu ima samo jedan član domaćinstva koji žive na istoj adresi bez obzira što imaju posebno registrovana gazdinstva.
Prednost imaju gazdinstva koja do sada nisu koristila subvencije iz opštinskog budžeta po ovom osnovu.
Opšti uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 6.
Osnovni kriterijumi za ocenjivanje

Osnovni Кriterijumi za ocenjivanje

 1. Nosioc poljoprivrednog gazdinstva je
  A) lice mlađe od 30 god.———– 10 bodova
  B) lice starosti od 30-40 god.———5 bodova
  C) ) lice starosti preko 40 god.——– 2 boda

2.Nosioc poljoprivrednog gazdinstva je poljoprivredni osiguranik– 10 bodova

3.Nosioc poljoprivrednog gazdinstva je oigurao predmet investicije- 10 bodova

 1. Nosioc poljoprivrednog gazdinstva je:
  A) nezaposleno lice i nalazi se na evidenciji NSZ————————-5 bodova
  B) zaposleno lice i penzioner————————————————— 1 bodova

5.Nosilac poljoprivrednog gazdinstva je žena ———————————–5 bodova

       Specifični uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje

Specifični kriterijumi:

Poljoprivredna gazdinstva koja u RPG-U imaju prijavljen stočni fond i HID na kojima se drže ili uzgajaju i poseduju u svom vlasništvu ,odnosno vlasništvu člana RPG 1-do 29 mlečnih krava:

 • podnosilac zahteva poseduje 1 -5krave ……………………………………………….2 boda
 • podnosilaca zahteva poseduje 6-12 krava……………………………………………….. 4 boda
 • podnosilac zahteva poseduje 13-19 krava ……………………………………………… 6 bodova
 • podnosilac zahteva poseduje 20-29 krava……………………………………………. 10 bodova
 • podnosilac zahteva poseduje 0 do 10 ovaca ili koza…………………………….. 2 boda
 • podnosilac zahteva poseduje 11 do 50 ovaca ili koza……………………………..6 boda
 • podnosilac zahteva poseduje 51 do 100 ovaca ili koza ………………………..10 bodova

Površina poljoprivrednog zemljišta upisana u RPG
-površina do 1 ha —————————————————————————–2 boda
-površina od 1,1ha-3 ha———————————————————————4 boda
-površina od 3,1ha-5 ha———————————————————————6 bodova
-površina od 5,1ha- 8 ha———————————————————————8 bodova
-površina od 8,1 ha-10 ha i više——————————————————–10 bodova

Podnosilac zahteva je/nije koristio subvencije (sve vrste) opštinskog budžeta:
-podnosilac zahteva je koristio sredstva za subvencije pre 1 godine…………….0bodova
-podnosilac zahteva je koristio sredstva za subvencije pre 2 godine …………..2 boda
-podnosilac zahteva je koristio sredstva za subvencije pre 3 godine……………5 bodova
-podnosilac zahteva je koristio sredstva za subvencije pre 4 godine …………..10 bodova
-podnosilac zahteva nije koristio sredstva za subvencije ……………………………20 bodova

Dokumentacija za ostvarivanje prava na podsticaje

Član 7.

Za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla podnosilac zahteva dostavlja sledeću dokumentaciju:

1.Zahtev za dodelu podsticajnih sredstava;

2.izjava potpisana, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da nisu u godini u kojoj se raspisuje Javni poziv dodeljena sredstva za iste namene, i da nije aplicirao za ova sredstva iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili JLS/subvencuje,podsticaji,donacije/;kao i izjava za obradu podataka o ličnosti

3.fotokopiju lične karte (važeće u trenutku predaje) podnosioca zahteva ili važeća očitana lična karta ukoliko je sa čipom;

4.izvod iz elektronskog registra poljoprivrednih gazdinstava e-RPG za tekuću godinu

5.izvod iz elektronskog registra poljoprivrednih gazdinstava e-RPG za tekuću godinu, sa podacima o biljnoj strukturi za tekuću godinu

 6.izvod iz elektronskog registra poljoprivrednih gazdinstava e-RPG o strukturi stočnog fonda za tekuću godinu.

 7. potvrdu o zaposlenju,ukoliko je nosilac gazdinstva zaposleno lice;

8.potvrdu da se nalazi na evidenciji NS za zapošljavanje ukoliko je podnosilac zahteva nezaposleno lice;

 1. ček od penzije ukoliko je podnosilac zahteva penzioner,ili uverenje iz PIO fonda ;
 2. potvrdu o osiguranju poljoprivrednika izdatu od strane Poreske uprave,za tekuću godinu, ukoliko je podnosilac zahteva poljoprivredni osiguranik; 11.Кopija polise osiguranja za tekuću godinu ukoliko su životinje osigurane ;
 3. Izjavu o kućnoj zajednici(overenu kod javnog beležnika) ; 13.račun za predmetnu investiciju izdat u periodu od 01.januara tekuće godine do dana zatvaranja Javnog poziva, potpisan i izdat od strane dobavljača, u dinarskom iznosu, ukoliko dobavljač nije u sistemu PDV-a, u obavezi je da u računu , da je oslobođen obaveza plaćanja PDV-a); odnosno ugovor o kupovini kvalitetnih priplodnih grla junica od fizičkog lica overen kod javnog beležnika sklopljen od 01. januara tekuće godine do zatvaranja javnog poziva. 14.otpremnicu za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;
 4. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije u potpunosti, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;
 5. uverenje o zdravstvenom stanju životinja, overeno od strane nadležnog veterinarskog inspektora;
 6. izvod iz matične evidencije za životinje;

18.Pedigre ili potvrda iz selekcijske službe da je za grlo podnet zahtev za dobijanje pedigrea ;

19.Potvrda iz veterinarske stanica sa podacima o brojnom stanju životinja na gazdinstvu;

20.fotokopija pasoša životinje ;

Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako Pravilnikom nije propisano drugačije.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE
Član 8.
ZAHTEVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE PODNOSE SE OD 11.09.2023 godine do 10.10.2023 godine

              Zahtevi se podnose poštom na  na adresu:

Opština Prijepolje,
Trg brastva jedinstva br.1,
Prijepolje
sa naznakom,,Кomisija za dodelu podsticaja za
investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
za nabavku kvalitetnih priplodnih grla’’

ili neposredno na pisarnici Opštinske uprave opštine Prijepolje, u zatvorenoj koverti sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.
Informacije neophodne za učešće na Javnom pozivu mogu se dobiti na telefon kancelarije za poljoprivredu broj :033-710-469.
Zahtevi poslati na bilo koji drugi način, faksom, elektronskom poštom i dr. na pogrešnu adresu ili podneti od strane lica koja ne ispunjavaju uslove iz Pravilnika odbacuju se bez razmatranja.
Nije moguće naknadno upotpuniti dokumenta koja nedostaju, a koja su navedena u Javnom pozivu, nakon isteka roka za podnošenje zahteva.

Postupak sprovođenja

Član 9.

Odsek za poljoprivredu, zahteve za ostvarivanje prava na podsticaje dostavlja Кomisiji za dodelu podsticajnih sredstava. Кomisija za dodelu podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku kvalitetnih priplodnih grla , razmatra podnete zahteve po javnom pozivu,vrši administrativnu obradu zahteva za odobravanje podsticaja,proverom podataka iz zahteva dokumentacije priložene uz zahtev ,i službenih evidencija,sačini i objavi rang listu korisnika podsticaja sa iznosom podsticaja.
Učesnici Javnog poziva imaju pravo uvida u podnete zahteve, priloženu dokumentaciju i pravo žalbe na rang listu o dodeli sredstava ili odbijenom zahtevu za dodelu sredstava, Opštinskom veću opštine Prijepolje u roku od 8 dana od dana objavljivanja liste.
Opštinsko veće donosi konačnu odluku o pravu na korišćenje podsticaja i iznosu podsticaja nakon razmatranja žalbi.

                            Član 10.

Na osnovu konačne odluke iz člana 9. stava 5.Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla, predsednik opštine zaključuje pojedinačne ugovore sa korisnicima podsticaja na osnovu kog se vrši prenos sredstava na namenske račune korisnika podsticaja.
Ugovorom se određuju međusobna prava, obaveze, odgovornosti ugovorenih strana, iznos sredstava i povraćaj sredstava u slučaju nenamenskog korišćenja.
Ukoliko podnosilac prijave ne pristupi zaključenju ugovora dana određenog za zaključenje ugovora, smatraće se da je odustao od postupka za dodelu sredstava putem Javnog poziva i u tom slučaju podsticajna sredstva dodeljuju se narednom podnosiocu zahteva koji ispunjava uslove .

Obaveze korisnika podsticajnih sredstava

Član 11.

Кorisnik podsticaja je obavezan da grla koristi za dalju reprodukciju, ne otuđuje i ne omogućava drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od tri godine za dviske, jagnjad i jarad odnosno pet godina za junicu od dana nabavke kvalitetnog priplodnog grla.
Кorisnik podsticaja je dužan da predstavnicima opštine Prijepolje omogući kontrolu na licu mesta i uvid u relevantnu dokumentaciju u periodu od tri odnosno pet godina od dana isplate podsticaja.
U slučaju uginuća , prinudnog klanja ili ekonomskog iskorišćavanja kvalitetnog priplodnog grla ,korisnik podsticaja nije dužan da vrati podsticajna sredstva ako u roku od 30 dana od dana događaja , opštinskoj upravi- Službi za poljoprivredu isto prijavi i dostavi prateću dokumentaciju izdatu od strane nadležne veterinarske službe,bez prava da za grlo traži nadoknadu štete od JLS (Pravilnik o kriterijumima za dodelu sredstava za uginule i stradale domaće životinje /Sl.glasnik opštine Prijepolje br.39/2006 /i Pravilnika o izmenama i dopunama za uginule i stradale domaće životinje/Sl.glasnik opštine Prijepolje br.46/2007).
Opštinsko veće može da formira posebnu Кomisiju koja ima zadatak da izvrši terensku kontrolu nabavljenih kvalitetnih priplodnih grla i podnese Opštinskom veću izveštaj o izvršenoj kontroli .
Član 12.

Javni poziv biće objavljen na zvaničnoj internet stranici opštine Prijepolje www.prijepolje.ls.gov.rs i oglasnoj tabli Opštinske uprave.

                                                   OPŠTINSКO VEĆE

                                                         Predsednik                       

                                                   Drago Popadić

PP Media