U Prijepolju raspisan Javni poziv za prijem komunalnih milicajaca

Prijepolje – Načelnik Opštinske uprave Prijepolje, Miodrag Ćubić, raspisao je Javni poziv za izbor kandidata za zaključivanje ugovora o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionera i šefa -načelnika Odseka komunalne milicije. Tekst Javnog poziva objavljujemo u celosti.

Foto: A.Rovčanin

Na osnovu člana 37. Zakona o komunalnoj miliciji („Službeni glasnik RS“, broj 49/19) i čl. 6. i čl.7. Pravilnika o uslovima i načinu izbora kandidata za stručno osposobljavanje za komunalnog milicionara (“Službeni glasnik opštine Prijepolje“ broj 3/2023), Opština Prijepolje-Opštinska uprava,  oglašava

JAVNI POZIV

ZA IZBOR KANDIDATA ZA ZAKLjUČENjE UGOVORA O STRUČNOM OSPOSOBLjAVANjU ZA OBAVLjANjE POSLOVA KOMUNALNOG MILICIONARA I  ŠEFA-NAČELNIKA ODSEKA KOMUNALNE MILICIJE

I

U skladu sa odredbama člana 37. Zakona o komunalnoj miliciji („Službeni glasnik RS“, broj 49/2019) raspisuje se Javni poziv za izbor kandidata za zaključivanje ugovora o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara i šefa-načelnika Odseka komunalne milicije.

Program stručnog osposobljavanja sprovodi ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, u saradnji sa ministarstvom nadležnim za sistem lokalne samouprave.

Ugovor o stručnom osposobljavanju može se zaključiti sa kandidatom koji ispunjava opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa u organima lokalne samouprave i to:

1) da je punoletan državljanin Republike Srbije;

2) da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 (šest) meseci;

3) da mu ranije nije prestao radni odnosu državnom organu, organu teritorijalne autonomije i organu jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Pored opštih uslova iz stava 1. ovog člana, kandidat mora da ispunjavati i posebne uslove iz člana  16. i člana 35. Zakona o komunalnoj miliciji („Službeni glasnik RS“, broj 49/2019) i to da:

1) ima psihofizičku sposobnost potrebnu za obavljanje poslova komunalne milicije; ( svi kandidati)

2) ne postoje bezbednosne smetnje za obavljanje poslova komunalnih milicionara;            ( svi kandidati)

3) ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci. (kandidati za komunalnog milicionara)

3a) ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB , master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama,  odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje 5 godina radnog iskustva u struci. (kandidati za šefa- načelnika odseka komunalne milicije)

Ugovor o stručnom osposobljavanju može se zaključiti samo sa kandidatom koji je nezaposleno lice.

II

Broj kandidatasa kojima se zaključuje ugovor o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara je 3 (tri) i 1 (jedan) kandidat za obavljanje poslova šefa-načelnika odseka komunalne milicije.

Sa kandidatima, koji budu izabrani, zaključuje se ugovor o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara  i šefa- načelnika odseka komunalne milicije  i isti se upućuju na obuku o trošku Opštine Prijepolje.

Nakon uspešno završene obuke, kandidati polažu ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog milicionara, nakon čega dobijaju sertifikat.

Kandidat koji uspešno završi obuku ima pravo da učestvuje na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta komunalnog milicionara i radnog mesta šefa-načelnika odseka komunalne milicije.

III

Kandidat, prilaže prijavu na javni poziv koja sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog staža sa kratkim opisom poslova koje je kandidat na radnom mestu obavljao. Prijava mora biti svojeručno potpisana.

Uz prijavu sa biografijom, kandidat prilaže sledeće dokaze:

– uverenje o državljanstvu,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– diploma o stečenom srednjem obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju, odnosno diplomu o stečenom visokom obrazovanju iz oblasti pravne nauke.

– isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

– uverenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon objavljivanja javnog poziva).

Za učesnike javnog poziva koji su bili u radnom odnosu u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, pored navedenih dokaza, potrebno je dostaviti i dokaz da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Kandidat dostavlja uverenje sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje najkasnije 8 dana pre zaključivanja ugovora o stručnom osposobljavanju.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/2018-autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih.

Potrebno je da učesnik javnog poziva, uz navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kanditat učiniti sam.

Obrazac izjave dostupan je na internet prezentaciji Opštine Prijepolje i objavljen je uz Javni poziv.

IV

Postupak izbora kandidata odvijaće se u više faza.

U prvoj fazi vrši se provera ispunjenosti opštih uslova i to uvidom u dokumentaciju koju je kandidat dostavio uz prijavu. Kandidat koji nije dostavio propisanu dokumentaciju obaveštava se o rezultatu provere ispunjenosti i ne poziva se da učestvuje u sledećoj fazi izbornog postupka.

U drugoj fazi Komisija za izbor kandidata obavlja usmeni razgovor sa kandidatima koji su prošli prvu fazu radi predočavanja zahteva posla, uslova rada, prava i obaveza komunalnog milicionara i rukovodioca komunalne milicije, provere socijalnih veština i veštine komunikacije kandidata (razgovetan govor, jasno izražavanje, asertivnost, sposobnost opisivanja prostora i dr.), motivisanosti za obavljanje poslova. i dr.

U trećoj fazi  vrši se bezbednosna provera kandidata od strane Ministarstva unutrašnjih poslova na osnovu podataka iz propisanog upitnika koji kandidat popunjava.

U četvrtoj fazi Komisija, po sprovedenom postupku bezbednosne provere, sastavlja spisak kandidata koji se upućuju na lekarski pregled u Zavod za zdravstvenu zaštitu pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova ul. Durmitorska br.9 u Beogradu. Sve troškove u vezi sa obavljanjem pregleda (troškovi pregleda, izrada uverenja), snosi kandidat, uplatom novčanih sredstava direktno na račun Zavoda, o čemu kao dokaz, kod sebe mora imati primerak uplatnice.

U petoj fazi sa kandidatima za koje je utvrđeno da ne postoje bezbednosne smetnje kao i da ispunjavaju zakonom propisane psihofizičke uslove Komisija obavlja usmeni razgovor radi provere znanja iz oblasti Zakona o komunalnoj miliciji, (“Sl. glasnik RS”, br. 49/2019).

Razgovori sa kandidatima obaviće se u  prostorijama Opštinske uprave opštine Prijepolje. Kandidati će o datumu i vremenu provere znanja i sposobnosti biti naknadno obavešteni na kontakte (brojeve telefona), koje navedu u svojim prijavama.

V

Ovaj Javni poziv se objavljuje na internet prezentaciji Opštine Prijepolje a u dnevnom listu “ Politika “ objavljuje se obaveštenje o javnom pozivu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen Javni poziv.

Prijava na javni poziv podnosi se Komisiji za sprovođenje javnog poziva, preko pisarnice Opštinske uprave, ili putem pošte na adresu: Opština Prijepolje-Opštinska uprava, 31300 Prijepolje, Trg bratstva jedinstva br.1  sa naznakom: Za javni poziv za zaključivanje ugovora o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara – NE OTVARATI.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet prezentaciji opštine Prijepolje.

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE

Miodrag Ćubić

PP Media