Prijepolje: Raspisan Javni poziv za stručnu praksu

Na osnovu člana 43. stav 1. tačka 4. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 38/15 ), i člana 3. i 4. Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja između Nacionalne službe za zapošljavanje i Opštine Prijepolje broj 3507-101-10/2016 od 19.04.2016.godine

Opština Prijepolje
u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje – Filijala Prijepolje
raspisuje
JAVNI POZIV
ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2016. GODINI
I OSNOVNE INFORMACIJE
Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima sa teritorije opštine Prijepolje koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, a radi sticanja uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, bez zasnivanja radnog odnosa.

Program stručne prakse traje u skladu sa zakonom, a najduže 12 meseci, i to:

– do 9 meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i
– do 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

Lice koje se stručno osposobljavalo kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u program se uključuje za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita.
Javni poziv je objavljen na oglasnim tablama i sajtovima Opštine Prijepolje i NSZ – Filijala Prijepolje dana 13.06.2016.godine i otvoren je do 24.06.2016.godine.
II NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje:
1. angažovanim licima isplaćuje novčanu pomoć u mesečnom iznosu od:
– 16.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i
– 20.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem;
2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom i
3. snosi troškove polaganja stručnog/pripravničkog ispita u visini jednomesečne novčane pomoći.
III PODNOŠENjE ZAHTEVA
Uslovi
Pravo učešća u realizaciji programa stručna praksa može ostvariti poslodavac pod uslovom:
– da pripada privatnom i javnom sektoru sektoru sa sedištem ili organizacionom jedinicom (izdvojenim mestom) na teritoriji opštine Prijepolje;
– da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;
– da je izmirio ranije ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje, osim za obaveze čija je realizacija u toku;
– da ima najmanje jedno zaposleno lice;
– da angažuje nezaposleno lice prijavljeno na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje koje:
o više ili visoko obrazovanje
o nema radnog iskustva u struci ili nema radnog iskustva u svojstvu pripravnika, dovoljnog za sticanje uslova za polaganje pripravničkog /stručnog ispita
o u periodu od šest meseci pre podnošenja Zahteva nije bilo u radnom odnosu kod istog poslodavca
– da ima kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno ima angažovanog mentora (ili u radnom odnosu ili eksternog mentora) koji, ukoliko pozitivnim propisima nije drugačije određeno, ispunjava sledeće uslove:
o ima odgovarajuću struku, najmanje je istog nivoa obrazovanja kao i pripravnik i
o ima najmanje 12 meseci radnog iskustva u struci.
Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih ima pravo da u program uključi do dva nezaposlena lica, a poslodavac koji ima preko 10 zaposlenih ima pravo da u program uključi nezaposlena lica čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.
Opština Prijepolje u saradnji sa poslodavcem vrši selekciju nezaposlenih lica koja će biti uključena u program.
Dokumentacija za podnošenje zahteva:
– zahtev za učešće u programu na propisanom obrascu Nacionalne službe za zapošljavanje;
– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;
– poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade, za poslednji mesec koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev (obrazac PPP PD-izvod iz EBP PURS);
– radna biografija mentora na propisanom obrascu Nacionalne službe za zapošljavanje i ugovor o angažovanju mentora ukoliko nije zaposlen kod poslodavca;
Nacionalna služba za zapošljavanje zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.
Način podnošenja zahteva:
Zahtev za učešće u programu, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Prijepolje, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može preuzeti u ovoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje.
IV DONOŠENjE ODLUKE
Odluku o sprovođenju programa stručna praksa donosi Predsednik opštine Prijepolje na osnovu dostavljene rang-liste sa bodovima podnetih zahteva od strane Nacionalne službe za zapošljavanje.
Provera podnetih zahteva
Nacionalna služba za zapošljavanje proverava usklađenost podnetog zahteva i priložene dokumentacije sa uslovima iz Javnog poziva. U cilju provere ispunjenosti uslova iz Javnog poziva po podnetom zahtevu, Nacionalna služba za zapošljavanje zadržava pravo da izvrši službeni obilazak poslodavca.

Bodovanje podnetih zahteva
Prilikom bodovanja zahteva uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi: program osposobljavanja lica, kadrovski kapaciteti poslodavca, dužina obavljanja delatnosti poslodavca, prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe za zapošljavanje po programu stručne prakse i procena važnosti podnetog zahteva za lokalno tržište rada za područje Filijale.

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Opština Prijepolje i poslodavac u roku do 30 dana od dana donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse zaključuju ugovor, kojim uređuju međusobna prava i obaveze.
U cilju zaključivanja ugovora, poslodavac je u obavezi da Nacionalnoj službi za zapošljavanje dostavi potpisan ugovor o stručnom osposobljavanju sa nezaposlenim licem na stručnoj praksi.
Nakon zaključivanja ugovora sa poslodavcem, opština Prijepolje i lice na stručnoj praksi zaključuju ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.
Datum početka sprovođenja programa stručne prakse mora biti posle datuma donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse.
VI OBAVEZE IZ UGOVORA
Poslodavac je u obavezi da:
– stručno osposobljava nezaposleno lice u dužini trajanja ugovorne obaveze;
– osposobi nezaposleno lice za samostalan rad u struci, u skladu sa zakonom, odnosno aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova;
– dostavlja Nacionalnoj službi za zapošljavanje izveštaje o prisutnosti lica na stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom;
– dostavi Nacionalnoj službi za zapošljavanje izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom;
– organizuje licu polaganje pripravničkog/stručnog ispita za samostalan rad, odnosno obezbedi dokaze o osposobljavanju neophodne za polaganje ispita pred nadležnim organom,
– izda potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi, odnosno položenom pripravničkom/stručnom ispitu;
– omogući Nacionalnoj službi za zapošljavanje kontrolu realizacije ugovornih obaveza i
– obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.
U slučaju prekida stručnog osposobljavanja lica, poslodavac može da u roku od 30 dana od dana prekida stručnog osposobljavanja, izvrši zamenu sa drugim nezaposlenim licem istog nivoa obrazovanja, koji ispunjava potrebne uslove u skladu sa zakonom za preostalo vreme definisano ugovorom uvećanim za period sprovedene zamene.
VI OSTALE INFORMACIJE
Informacije o programu mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – Filijali Prijepolje na telefon:033-719-040
PP Media