Vlada Srbije bespovratno daje kukuruz za muzne krave

Prijepolje/Priboj/Nova Varoš – Vlada Republike Srbije raspisala je Javni poziv za bespovratnu isporuku do 15.000 tona merkantilnog kukuruza kao pomoć poljoprivrednim proizvođačima – uzgajivačima mlečnih krava. Prijave se podnose u periodu od 11. novembra do 23. novembra ove godine godine.

Foto: PP Media

Bespovratna isporuka se odnosi na primarnu proizvodnju mleka. U pitanju je pomoć za registrovana poljoprivredna gazdinstva koja se bave uzgojem mlečnih krava i u aktivnom su statusu za tekuću godinu. Proizvođači će dobiti do najviše 240 kilograma kukuruza po jednoj mlečnoj kravi, a pod mlečnom kravom se podrazumeva svako žensko grlo goveda starije od 24 meseca u trenutku objavljivanja javnog poziva.

Uzgajivač mlečnih krava koji može ostvariti pravo na pomoć na bespovratnu isporuku merkantilnog kukuruza je fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao i u Centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja i u ovoj bazi ima od jedne do 50 mlečnih krava, u svom vlasništvu ili u vlasništvu člana poljoprivrednog gazdinstva. Uslov je i da nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva nije u zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kao i da je ostvario pravo na premiju za kravlje mleko za 2021. godinu.

Postupak ostvarivanja ovog prava se pokreće podnošenjem Prijave, koju proizvođači sa teritorije grada Užica i opština Čajetina, Požega, Bajina Bašta, Кosjerić, Nova Varoš, Priboj i Prijepolje podnose Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi Užice.

Uz obrazac Prijave dostavlja se i sledeća dokumentacija:

  • Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava sa podacima o aktivnom statusu, članovima porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju (stočni fond). Ovaj Izvod izdaje područna jedinica Uprave za trezor u kojoj je registrovano poljoprivredno gazdinstvo;

-Spisak mlečnih krava na gazdinstvu upisanih u Centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja koji izdaje nadležna veterinarska služba.

Sva dokumenta moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji. Dokumenti ne mogu biti stariji od 15 dana od dana podnošenja prijave. Кrajnji rok za podnošenje prijave je 23. novembra 2022. godine.

Obrazac prijave sa celokupnom dokumentacijom dostavlja se PSSS Užice u zatvorenoj koverti sa naznakom imena i prezimena, adresa prebivališta podnosioca prijave, kontakt telefonom i napomenom: “ Prijava za ostvarivanje prava na pomoć uzgajivačima mlečnih krava”, preporučenom pošiljkom na adresu: PSSS Užice, DimitrijaTucovića 125A, Užice.

Кad se prijava završi, formiraće se rang lista. Na osnovu Jedinstvene rang liste, PSSS podnosiocu prijave izdaje potvrdu o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na pomoć. Potvrda će sadržati odobrenu količinu merkantilnog kukuruza, a izdaju se po redosledu sa rang liste, do utroška ukupne količine merkantilnog kukuruza (15.000 tona).

Preuzimanje merkantilnog kukuruza vršiće se na paritetu utovareno u vozilo uzgajivača, a troškove prevoza merkantilnog kukuruza snosi uzgajivač mlečnih krava. Više informacija svi zainteresovani mogu dobiti na telefon 031/513-754.

Varoške novine i PP Media