Zbog izgradnje RHE Bistrica izmeštaju se dva državna puta

Nova Varoš/Priboj/Prijepolje – Elektroprivreda Srbije raspisala je tender za izradu idejnog rešenja i tehničke dokumentacije za izmeštanje državnih puteva za potrebe izgradnje reverzibilne hidroelektrane (RHE) Bistrica.

Foto: A.Rovčanin

Kako je navedeno u tehničkoj specifikaciji posla, trase objekata budućeg sistema RHE Bistrica u blizini akumulacije Potpeć se ukrštaju sa trasom državnog puta IIA reda broj 191 Bistrica-Priboj, a trasa državnog puta IIA reda broj 194 Kokin Brod-Rutoši-Pribojska Banja se ukršta sa sifonskom deonicom dovoda vode za reverzibilnu hidroelektranu.

Trasa pomenutog državnog puta 191 se ukršta i sa trasom železničke pruge Beograd centar-Resnik-Požega-Vrbnica-državna granica, koja je jednim delom u predmetnoj zoni ukrštanja tunelskog tipa.

Da bi se tokom izgradnje i eksploatacije RHE Bistrica omogućilo bezbedno i neometano odvijanje drumskog saobraćaja na državnom putu IIA reda broj 191 Bistrica-Priboj, nametnula se potreba za izgradnjom trajne devijacije državnog puta u zoni ukrštanja i u blizini planiranih objekata RHE Bistrica, stoji u tenderskoj dokumentaciji.

Devijacija državnog puta se projektuje na deonici 19101, između čvorova 2327 (Bistrica) i 19101 (Pribojska Banja). U obuhvatu predmetne dokumentacije je devijacija dela trase državnog puta od stacionaže km ~ 1+600 do stacionaže km ~ 4+000. Deonica državnog puta na ovom delu je van naselja.

Sifonski cevovod za transport vode između gornje i donje akumulacije u sistemu RHE Bistrica se ukršta sa državnim putem IIA reda broj 194 na deonici Kokin Brod-Rutoši-Pribojska Banja. Unutrašnji prečnik čeličnog sifonskog cevovoda iznosi 6,55 m, a na ukrštanju njegove trase sa predmetnim državnim putem neophodno je izvršiti devijaciju dela državnog puta za potrebe izvođenja radova na izgradnji sifona. U zavisnosti od tehnologije izvođenja radova na izgradnji sifona, potrebno je uraditi privremenu ili trajnu devijaciju dela trase državnog puta IIA reda broj 194, čime će se omogućiti bezbedno i neometano odvijanje drumskog saobraćaja na putu.

Devijacija ovog državnog puta se projektuje na deonici 19403, između čvorova 2324 (Kokin Brod (Pribojska Banja)) i 19101 (Pribojska Banja). U obuhvatu predmetne dokumentacije je devijacija dela trase državnog puta od stacionaže km ~ 65+200 do stacionaže km ~ 65+800. Deonica državnog puta na ovom delu je van naselja.

Za potrebe izgradnje objekata RHE Bistrica potrebno je izgraditi pristupne i servisne puteve, ukupno četiri, kojima će se ostvariti veza svih objekata RHE Bistrica i akumulacije Klak sa postojećim državnim putevima IIA reda broj 191 i 194. Predmet projektnog zadatka je i izrada aktuelizovane Studije opravdanosti izgradnje RHE Bistrica.

Podseća se da je analiza izgradnje RHE Bistrica započela 70-ih godina prošlog veka, izradom Investicionog programa – EPHI,1973. god. i Dopunskog investicionog programa – EPHI, 1974. god.

Usledila je izrada Idejnog projekta – EPHI, 1981. god. i Glavnog projekta – EPHI, 1984. god. uz realizaciju obimnih istražnih geološko-geotehničkih radova na području planiranih objekata sistema.

Nakon nepune tri decenije, nastavljene su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije.

Tokom 2022. i 2023. godine su realizovana obimna dodatna geološka, hidrogeološka, geotehnička i hirološka istraživanja u cilju izrade ažurne tehničke dokumentacije.

Rezultati svih izvršenih optimizacija su uvaženi prilikom definisanja usvojenog tehničkog rešenja u okviru Idejnog projekta, 2023. godine, pa pomenuta projektna dokumentacija predstavlja osnovu za izradu naredne faze projekta – Projekta za građevinsku dozvolu.

Vrednost posla procenjena je na 198 miliona dinara (1,7 mil EUR).

Tender je otvoren do 7. maja.

PP Media/GZS i Ekapija