DZ Prijepolje: Primer dobrog funkcionisanja za sve domove zdravlja u Srbiji

Dom zdravlja u Prijepolju je sa ciljem unapređenja pružanja primarne zdravstvene zaštite pacijentima, uz pomoć lokalne samouprave, u proteklih nekoliko godina unapredio kvalitet pružanja zdravstvenih usluga. Obnavljanjem voznog parka, nabavkom nove medicinske opreme i sredstava, računarskih resursa i nemedicinske opreme, kao i značajnim investicionim održavanjima poboljšan je kvalitet usluge pacijentima a samim tim stvoreni su i prijatniji uslovi za rad zaposlenih u ovoj ustanovi.

Zastareli vozni park zamenjen je novim vozilima

Dom zdravlja Prijepolje: Stara vozila zamenila su savremena nova vozila

Dom zdravlja Prijepolje: Stara vozila zamenila su savremena nova vozila


Zastarela auta, koja se brzo kvare a teško popravljaju zamenjena su novim vozilima. Sredstva koja su izdvajana za popravku bila su ogromna i nisu bila dovoljna za normalno funkcionisanje. Sa takvim stanjem voznog parka dovedeni su u opasnost bili životi zaposlenih i pacijenata, a samim tim funkcionisanje Doma zdravlja i Bolnice Prijepolje. Broj pređenih kilometara za 2015. godinu iznosio je 664 hiljade kilometara. Za popravku takvih vozila utrošeno je 1,45 miliona dinara u 2015. godini. Sa nabavkom novih vozila troškovi održavanja smanjeni su 5 puta. Pored smanjenih troškova poboljšana je usluga u pružanju zdravstvene zaštite, obezbeđen pravovremen i siguran prevoz pacijenata. Nabavljena su sledeća auta: dva sanitetska auta sa punom medicinskom opremom, četiri auta Dacia Duster, dva auta tipa Fiat 500L, jedan auto marke Dacia Sandero. Pored auta nabavljena je adekvatna oprema za pranje i čišćenje automobila (kompresor i profesionalni usisivač).

Medicinska oprema

Dotrajalu staru opremu zamenila je nova savremena medicinska oprema

Dotrajalu staru opremu zamenila je nova savremena medicinska oprema

Zbog dugog niza godina neulaganja u medicinsku opremu, ista je postala neadekvatna i zastarela pa se dovodio u pitanje rad pojedinih službi, zato je bilo potrebno u značajnoj meri uložiti sredstva u nabavku nove medicinske opreme. Nabavljeni su u značajnoj meri sledeći aparati: ultrazvučni aparati za potrebe pedijatrije i ginekologije, EKG aparati, suvi sterilizatori, frižideri za čuvanje lekova, CTG aparati, radio nož, kolposkop, aparate za tenziju, torbe za hitnu medicinsku pomoć sa punom opremom, vage sa visinometrom, medicinski instrumenti kao što su: doboši, peani, spekulumi itd.

Nabavljena je nova računarska i nemedicinska oprema

Savremeno opremljeno sanitetsko vozilo sa pomagalima

Savremeno opremljeno sanitetsko vozilo sa pomagalima

Za potrebe kavlitetnijeg rada u Domu zdravlja Prijepolje obnovljeni su i računarski resursi. Nabavljeno je 12 pesonalnih računara, 20 šampača, 10 multifunkcionalnih štampača (skener, kopir, štampač) za svaku službu koji su instalirani na kartotekama službi. Takođe, nabavljen je i profesionalni fotokopir aparat, i brojne druge računarske periferije.
Nabavljeni su stolovi i sotolice za potrebe svih ordinacija u Domu zdravlja.
Dom zdravlja Prijepolje je prošle godine organizovao 36. Sabor lekara jugozapadne Srbije i severne Crne Gore na kome je prisustvovalo više od 140 lekara, a radove izložilo 83 učesnika.

Dom zdravlja Prijepolje u proteklom periodu (prethodne 4 godine) vodio je računa i o investicionim projektima i spoljnjem uređenju. Tačnije, počelo se na spoljnjem uređenju zgrade Doma zdravlja, postavljena je ograda oko zgrade Doma zdravlja u Prijepolju i oko Zdravstvene stanice Kolovrat. Takođe, zgrada Doma zdravlja u Prijepolju i zgrada Zdravsvene stanice u Brodarevu opremljene su video nadzorom.

Uspešno započeta i završena akreditacija Doma zdravlja

Uspešno započeta i završena akreditacija Doma zdravlja

Uspešno započeta i završena akreditacija Doma zdravlja

Donešeno 214 procedura koje su zaživele u praksi i koje se primenjuju, koje su podigle nivo kvaliteta rada Doma zdravlja Prijepolje i nivo higijene. Doneta je misija i vizija i kao i strategija rada Doma zdravlja Prijepolje.

Druga redovna poseta Dom zdravlјa Prijepolјe obavlјena je 31.05.2016. godine. Dom zdravlјa predstavlјa u pravom smislu reči akreditovanu ustanovu. Izdvojio se u regionu kao lider, što je potvrđeno organizovanjem 36. Sabora Lekara Jugozapadne Srbije i Severne Crne Gore. Štampanjem zbornika radova gde je izdavač bio Dom zdravlјa Prijepolјe, a u Organizacionom odboru, Uredničkom odboru zbornika su bili direktor Doma zdravlјa mr. sci.med Hasib Hajdarević i Kordinator akreditacije Doma zdravlјa, dr Elvira Hasanagić Strujić, čime je potvrđena energija i napredak ovog Doma zdravlјa. Sve službe podjednako se ističu odličnom organizacijom, dobrim međulјudskim odnosima i bliskim shvatanjem akreditacijskog procesa. Još uvek prednjači pedijatrijska služba, ali sve službe o svom radu i načinu rada govore da je to zbog njih i njihove predstave o poslu, a ne zbog redovne posete, ali svakako u svrhu svojih pacijenata, zbog kojih i postoje. Takav stav je prepoznala i sama lokalna samouprava, što je potvrdila namenskim izdvajanjem sredstava.
U pogledu unapređenja zdravstvene zaštite i smanjenja čekanja pacijenata na specijalističke i dijagnostičke preglede uspešno je implementiran informacioni sistem Heliant i IZIS na osnovu koga je omogućeno jednostavnije i brže zakazivanje pregleda.

Za sve prethodno pobrojane rezultate zaslužna je lokalna samouprava, svi zaposleni u Domu zdravlja Prijepolje (141 radnik), a najviše direktor Doma zdravlja mr. sci.med. dr Hasib Hajdarević, koji kaže:„Model funkcionisanja DZ Prijepolje bio bi dobar model funkcionisanja za sve domove zdravlja u Srbiji.“

PP Media