Raspisan konkurs za izbor predsednika Sportskog saveza Priboj

Priboj – Na osnovu Statuta Sportskog saveza Priboj,  Upravni odbor doneo je odluku da raspiše konkurs za izbor predsednika Sportskog saveza.

Predsednik Saveza bira se na period od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora, bira ga Skupština Saveza, na osnovu predloga članova. U slučaju da ima više kandidata, predsednik Saveza obavezno se bira tajnim glasanjem.

Кandidaturu za predsednika Saveza mogu podneti sve članice Saveza, kao i istaknuti sportski radnici s mestom prebivališta na teritoriji opštine Priboj. Кandidatura se dostavlja u kancelariju Saveza najkasnije 14 dana pre Izborne skupštine, s potrebnom dokumentacijom. Samo u iznimnim slučajevima, ako nema nijedne kandidature za predsednika Saveza, može se predlagati na samoj Izbornoj skupštini. Sva dokumentacija o kandidatima za predsednika Saveza mora biti dostavljena svim članovima Skupštine Saveza.                                              

Кandidaturu za funkciju predsednika Saveza mogu podneti sve članice Saveza, za kandidate koji kao sportski radnici imaju ili su imali zapažene rezultate u sportu u proteklom periodu. Uslovi da neko bude izabran za predsednika Saveza su:

– najmanje pet godina rada kao sportskog radnika u sportskim udruženjima (prilaže se sportska biografija overena od najmanje jednog sportskog udruženja);

– mesto boravka na teritoriji opštine Priboj (prilaže se kopija lične karte).

PP Media