Za treće dete pomoć od 50 hiljada dinara

Priboj – Zakonom o finansijskoj podršci porodicama sa decom propisano je da opština obezbedi sredstva i da može da utvrdi druga prava i veći obim prava od utvređenih važećim zakonom i povoljnije uslove za ostvarivanje prava.

Foto: A.Rovčanin

„Ovom odlukom, propisana je jednokratna novčana pomoć za porodilje, sredstva za isplatu novčane pomoći obezbeđuje se u budžetu opštine Priboj. Novčana pomoć se isplaćuje u iznosu od 20 000 dinara za prvo dete, 20 000 za drugorođeno dete, 50 000 za trećerođeno dete i 20 000 dinara za četvrto i svako naredno rođeno dete”, rekao je na poslednjem skupštinskom zasedanju Đorđe Dujović, načelnik Opštinske uprave Priboj.

On je istakao da se redosled rođenja dece utvrđuje prema broju živorođene dece majke u momentu podnošenja zahteva. Za ostavrivanje prava na novčanu pomoć potrebno je da majka koja u trenutku rođenja deteta ima prebivalište na teritoriji opštine Priboj najmanje šest meseci, da se brine o detetu za koje podnosi zahtev, da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.

„Izuzetno pravo na novčanu pomoć ostvaruje i otac deteta u slučaju da majka deteta nije živa, ukoliko je napustila dete ili je iz objektivnih razloga sprečena da brine o detetu. Zahtev za ostavrivanje prava na novčanu pomoć podnosi se opštinskoj upravi najkasnije do navršenih šest meseci života deteta. Opštinska uprava odlučuje rešenjem o pravu na novčanu pomoć”, zaključio je Dujović.

GZS i PP Media