JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH, NEPROFITNIH I NEPOLITIČKIH ORGANIZACIJA IZ BUDžETA OPŠTINE PRIJEPOLjE ZA 2016. GODINU

Opština Prijepolje raspisala je danas Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizavija, neprofitnih i nepolitičkih organizacija u kom se između ustalog kaže:
Na osnovu člana 7.-18. Odluke o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta („Sl. glasnik opštine Prijepolje“, br. 7/2010) a u vezi sa Odlukom o budžetu opštine Prijepolje za 2016. godinu („Sl. glasnik opštine Prijepolje“ br. 17/2015) raspisuje se :

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH, NEPROFITNIH I NEPOLITIČKIH
ORGANIZACIJA IZ BUDžETA OPŠTINE PRIJEPOLjE ZA 2016. GODINU

Sredstva za finansiranje projekata nevladinih,neprofitnih i nepolitičkih organizacija opredeljena su Odlukom o budžetu opštine Prijepolje za 2016. godinu („Sl. glasnik opštine Prijepolje“ br. 17/2015) na poziciji br. 50- Dotacije nevladinim organizacijama .

Sredstva su namenjena za realizaciju projekata nevladinih, neprofitnih i nepolitičkih organizacija i to :

1. Za projekte udruženja čija je oblast delovanja pomoć osobama sa invaliditetom u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 dinara;
2. Za projekte boračkih i sličnih udruženja u ukupnom iznosu od 200.000,00 dinara;
3. Za finansiranje projekata verskih zajednica i ustanova u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara;
4. Za finansiranje projekata iz oblasti ruralnog razvoja u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara;
5. Za finansiranje projekata formalnog i neformalnog obrazovanja i projekata međunarodne saradnje u ukupnom iznosu od 600.000,00 dinara;

Pravo učešća imaju nevladine, neprofitne i nepolitičke organizacije koje su registrovane na teritoriji opštine Prijepolje, projekat realizuju na teritoriji opštine Prijepolje, odnosno imaju sedište ili ogranak ili deluju na području opštine Prijepolje kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije.

Opština Prijepolje neće finansirati:

• pojedince za učešće na konferencijama, putovanja, studiranje i slične aktivnosti,
• političke organizacije i njihove aktivnosti,
• vladine organizacije ili institucije ,
• aktivnosti koje zagovaraju netolerantnost i nasilje .

Organizacija može učestvovati sa više projekata, a sredstva iz budžeta opštine Prijepolje se mogu dodeliti za finansiranje samo jednog projekta.

Iznos traženih sredstava za realizaciju projekata udruženja čija je oblast delovanja pomoć osobama sa invaliditetom ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara.
Iznos traženih sredstava za realizaciju projekta verskih organizacija ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara.
Iznos traženih sredstava za realizaciju projekata za ostale organizacije i za ostale oblasti finansiranja ne može biti veći od 300.000,00 dinara.

Organizacija je dužna da obezbedi sopstveno novčano učešće, najmanje u visini od najmanje 10% od ukupne vrednosti projekta.

Projekat se mora realizovati na teritoriji opštine Prijepolje najkasnije do 31. decembra 2016. godine.

Učesnik konkursa je dužan da dostavi:
• popunjen prijavni obrazac,
• popunjen obrazac opisa projekta,
• popunjen obrazac budžeta projekta,
• biografije koordinatora projekta i ključnih stručnjaka uključenih u rad na projektu,
• fotokopiju rešenja o upisu organizacije u odgovarajući registar,
• fotokopiju osnivačkog akta (Statut),
• fotokopiju finansijskog izveštaja dostavljenog nadležnim državnim organima za prethodnu godinu,
• pismenu izjavu o obezbeđivanju sopstvenog novčanog učešća najmanje u visini od 10%, od ukupne vrednosti projekta.

Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti i sa naznakom:

Prijava za Konkurs za finansiranje projekata nevladinih, neprofitnih i nepolitičkih organizacija iz budžeta opštine Prijepolje za 2016. godinu – “NE OTVARATI“.
Na koverti je potrebno naznačiti oblast finansiranja.
Prijave se dostavljaju na pisarnicu Opštinske uprave opštine Prijepolje ili poštom na adresu:
Opština Prijepolje – Komisija za sprovođenje postupka javnog konkursa, 31300 Prijepolje, Trg Bratstva i jedinstva br. 1.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u Službenom glasniku opštine Prijepolje.

Zainteresovane organizacije mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju u kancelariji broj 28 Opštinske uprave.

Neblagovremene i nepotpune prijave i predlozi projekata koji ne budu u skladu sa oblašću ostvarivanja ciljeva iz odgovarajućih akata o osnivanju organizacija ,smatraće se neispravnim i neće biti razmatrani.
Prijave udruženja koja su dobila sredstva za finansiranje projekata po Javnom konkursu za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Prijepolje za 2015.godinu, a koja nisu dostavila izveštaje o realizaciji projekata do 15.04.2016.godine, neće biti razmatrane.

Kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
A. Za verske organizacije :
• usklađenost projekta sa zahtevima konkursa i strateškim aktima opštine Prijepolje 0 – 75 bodova;
• stručnost koordinatora projekta i ključnih stručnjaka uključenih u realizaciju projekta 0 – 10 bodova;
• održivost projekta 0-15 bodova ;
• saradnja sa lokalnom zajednicom 0 – 15 bodova.
B. Za ostale organizacije :
• usklađenost projekta sa zahtevima konkursa i strateškim aktima opštine Prijepolje 0 – 45 bodova;
• ostvareni rezultati organizacije u prethodnom periodu 0 – 20 bodova;
• materijalna opremljenost i kadrovska struktura 0 – 10 bodova;
• stručnost koordinatora projekta i ključnih stručnjaka uključenih u realizaciju projkta 0 – 10 bodova;
• održivost projekta 0-15 bodova ;
• saradnja sa lokalnom zajednicom 0 – 15 bodova.

Odluka o izboru projekata koji će se finansirati iz budžeta opštine Prijepolje biće doneta u roku od 30 dana od dana zaključenja konkursa.

napomena- predlozi projekata moraju biti u skladu sa oblašću ostvarivanja ciljeva iz odgovarajućih akata o osnivanju organizacija .

P R E D S E D N I K

Emir Hašimbegović
PP Media