Od 1. januara novi način obračuna novčane naknade

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava građane da je Narodna skupština Republike Srbije usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Zakon je stupio na snagu 25.12.2017. godine, osim odredaba kojima su izmenjene odredbe članova 69. i 70. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, koje počinju da se primenjuju od 01.01.2018. godine, odnosno 01.01.2019. godine, navode u saopštenju iz Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ukazujemo da je ovim odredbama u celosti promenjena metodologija utvrđivanja visine i obračuna novčane naknade. Novčana naknada se više ne upoređuje sa minimalnom zaradom, nego je Zakonom propisan „bruto“ iznos najnižeg i najvišeg iznosa novčane naknade od 22.390, odnosno 51.905,00 dinara. Ovi iznosi kao i iznos osnovice dnevne novčane naknade uskađivaće se jednom godišnje, počev od 2019. godine.

Uvode se novi parametri za utvrđivanje visine i obračun iznosa novčane naknade:
– Ukupna zarada, odnosno naknade zarade, osnovice osiguranja i visine ugovorene naknade u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je prestao radni odnos, odnosno prestalo osiguranje,
– Prosečna godišnja zarada po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike u trenutku ostvarivanja prava na novčanu naknadu i
– Osnovice dnevne novčane naknade koja je propisana zakonom u iznosu od 1000 dinara i u sebi sadrži pripadajuće doprinose za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje. Ova osnovica dnevne novčane naknade se usklađuje jednom godišnje sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj kalendarskoj godini.

Kao što se vidi iz napred navedenog, parametri su jasno postavljeni i svi su poznati kako u momentu odlučivanja o pravu na novčanu naknadu, tako i tokom celog perioda njenog trajanja.

Na ovaj način omogućeno je da sva zainteresovana lica saznaju na koliki iznos novčane naknade mogu da računaju u momontu prestanka radnog odnosa odnosno prestanka osiguranja.

Takođe ukazujemo da se prilikom odlučivanja po zahtevima za novčanu naknadu primenjuje zakon koji je na snazi na dan podnošenja zahteva, što znači da će se na sve zahteve koji budu podneti počev od 01.01.2018. godine primenjivati nove odredbe koje se odnose na visinu novčane naknade.

Svi koji su zainteresovani da im se novčana naknada utvrdi i kasnije obračunava i isplaćuje prema sada važećem propisu, potrebno je da se prijave na evidenciju nezaposlenih u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje prema svom prebivalištu (prijavljivanje se vrši lično), i da podnesu zahtev najkasnije do 31.12.2017. godine. Zahtev se može predati u prostorijama Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u kojoj je lice prijavljeno na evidenciju, a ako je zahtev predat preporučenom poštom, kao dan prijema podneska smatra se dan kada je predat poštanskom operatoru.

Lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona ostvarila prava u skladu sa propisima i opštim aktima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona, ostvaruju prava u obimu i trajanju utvrđenim tim propisima i optim aktima.
Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama zakona i opštih akata po kojima su započeti, zaključuje se u saopštenju za javnost Nacionalne službe za zapošljavanje.
PP Media