Otvorena letnja škola o socijalnom uključivanju

Nova Varoš/Kragujevac – U Kragujevcu je otvorena četvorodnevna Letnja škola o socijalnom uključivanju, koju organizuje Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU), uz podršku Švajcarske Konfederacije. Letnja škola o socijalnom uključivanju okuplja predstavnike i predstavnice lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva, u cilju razmene znanja i razvoja novih pristupa za unapređenje socijalne uključenosti osetljivih grupa na lokalnom nivou. Otvaranju letnje škole za socijalno uključivanje prisustvovali i predstavnici opštinske uprave Nova Varoš.

Letnja škola o socijalnom uključivanju, foto: www.ppmedia.rs

Saša Muler, predstavnica Švajcarskske ambasade, na svečanom otvaranju Letnje škole istakla je da je u Srbiji dostignut značajan napredak u oblasti socijalnog uključivanja, ali da i dalje postoje brojni izazovi i otvorena pitanja na polju ostvarivanja veće ravnopravnosti i jednakih šansi za sve građane.

„Lokalne samouprave, kao stub vlasti koji je najbliži građanima, imaju ključnu ulogu u kreiranju politika koje reflektuju potrebe građana, uključujući i one najugroženije. Nevladine organizacije su takođe važan činilac u pružanju usluga i predstavljanju interesa najranjivijih“, kazala je Muler. 

Letnja škola o socijalnom uključivanju uvod je u realizaciju druge faze Programa lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, kroz koji će lokalne samouprave u saradnji sa organizacijama civilnog društva razvijati inovativne usluge i modele, koji treba da doprinesu kreiranju inkluzivnijih i pravednijih lokalnih zajednica.

„Mapiranja usluga socijalne zaštite realizovana u prethodnim godinama pokazala su potrebu za traganjem za inovativnim pristupima na lokalnom nivou, u skladu sa potrebama korisnika“, kazao je Nenad Stojanović iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

„Zato je izuzetno važno da u centru Vlade postoji telo koje se bavi socijalnim uključivanjem, jer ove teme zahtevaju dobro koordinisanu međusektorsku saradnju, ali i stalno praćenje relevantnih podataka kao osnovnog preduslova za planiranje mera i kreiranje politika“, zaključio je Stojanović. 

Dejan Mitić iz Asocijacije za lokalni razvoj Kamenice, koji je ujedno i jedan od mentora u okviru Programa, objasnio je na primeru svoje organizacije kako je moguće razviti inovativni model za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih, u kojem su na dobitku svi uključeni akteri.

„Kroz model koji smo mi razvijali, mladi su dobili kvalitetnu praksu, profesori motivisane studente, a mala i srednja preduzeća kvalitetne i povoljne usluge“, kazao je Mitić. 

SIPRU ove godine obeležava deset godina rada, a Letnja škola o socijalnom uključivanju je prvi u nizu događaja obeležavanja desetogodišnjice.

„Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva želi da u saradnji sa svim zainteresovanim stranama unapređuje politike i prakse socijalnog uključivanja u lokalnim zajednicama, kao i da naučene lekcije i identifikovane izazove iz prakse adresira kroz kreiranje politika zasnovanih na podacima“, zaključila je Dragana Jovanović Arijas, menadžerka SIPRU-a. 

Program lokalnih inicijativa za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva realizuje se u okviru projekta „Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji“, koji sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije uz podršku Vlade Švajcarske.

Cilj programa je unapređenje socijalne uključenosti osetljivih društvenih grupa (žene, mladi, Romi i Romkinje, migranti i migrantkinje, osobe sa invaliditetom), a posebno onih koji žive u ruralnim i izuzetno siromašnim područjima, kroz unapređenje postojećih i uspostavljanje novih i inovativnih mera, usluga i programa u lokalnim zajednicama. 

PP Media