Raspisan Кonkurs za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja centra novog dela grada sa idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju

Priboj – Na osnovu Sporazuma o partnerstvu između Opštine Priboj i Inženjerske komore Srbije od 30.12.2020. godine, Opština Priboj i Inženjerska komora Srbije, raspisuju Кonkurs za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja centra novog dela grada sa idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju.

Raspisan konkurs za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja centra novog dela grada

Polazna osnova za raspisivanje Кonkursa je definisanje urbanističkog rešenja u cilju urbane obnove prostora užeg centra, kojim se unapređuje ambijentalna vrednost kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata ili zamena postojećeg graditeljskog fonda novim objektima, sa akcentom na formiranje javnih površina, poštujući principe održivog urbanog razvoja.

Cilj konkursa je da se izabere kvalitetno urbanističko–arhitektonsko rešenje centra novog dela grada sa idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju, koje će funkcionalno i ambijentalno unaprediti prostor u prepoznatljiv deo naselja kroz preoblikovanje i uređenje javnih površina, čime će se povećati atraktivnost centra naselja za različite grupe korisnika. Nagrađena rešenja služiće kao osnov za dalju razradu planske i tehničke dokumentacije.

Кonkurs je prema pravu na učestvovanje otvoreni, prema zadatku projektni, prema stepenu sprovođenja jednostepeni, prema načinu predaje anonimni.

Pravo učešća na Кonkursu imaju sva fizička lica sa stečenim stručnim znanjima iz oblasti arhitekture, pejzažne arhitekture, građevinarstva i prostornog planiranja, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine, kao i pravna lica koja imenuju lice sa stečenom visokom stručnom spremom iz navedenih oblasti.

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 6 (šest) radova koji odgovaraju propozicijama Кonkursa dodeliće se nagrade i otkupi i to u sledećim neto iznosima: 1.nagrada: 480.000,00 dinara; 2. nagrada: 360.000,00 dinara; 3. nagrada: 240.000,00 dinara; fond za otkup radova iznosi 240.000,00 dinara.

Rok za predaju radova je do 07.06. (ponedeljak) 2021. godine.
Кonkursnu dokumentaciju preuzeti na linku http://priboj.rs/konkurs_2021.zip