Sud presudio: Milan Gačević za uvredu plaća 140.210 dinara

Osnovni sud u Novom Pazaru odredio je Milanu Gačeviću iz Prijepolja globu od 50.000 dinara jer je na televiziji uvredio sugrađanina Esada Hodžića, kojem će morati da plati i 85.210 dinara na ime troškova krivičnog postupka, a sudu još 5.000 za paušal. Gačević je oglašen krivim što je 21. februara prošle godine u emisiji „Tema dana” TV „Ekran” iz Novog Pazara uvredio privatnog tužioca Esada Hodžića na taj način što je u dva navrata naveo kako je Hodžić „krao struju”, time počinivši krivično delo uvrede.

Sabahudin Hajdarević, Milan Gacević i Esad Hodćić, foto: GZS

Ovu presudu, koju je prošlog leta izrekla Vesna Luković kao sudija pojedinac, nedavno je u svemu potvrdio Viši sud u Novom Pazaru, u veću sastavljenom od Adila Bibića kao predsednika, i članova Slađane Čolović i Spasoje Čorbića.
Reč je o sporu dvojice Prijepoljaca koji pripadaju različitim političkim strankama )(Milan Gačević – Nova Srbija i Esad Hodžić -SDP) a sud beleži da su u „netrpeljivosti i rđavim odnosima”.

Esad Hodžić je kao tužilac u ovom krivičnom predmetu zahtevao, uvređen, odštetu od 500.000 dinara, ali se Gačević na glavnom pretresu u Osnovnom sudu branio navodeći da je rečenog dana, kao član Opštinskog veća Prijepolja, dao izjavu za TV „Ekran” u kojoj je pomenuo Hodžića kao potrošača „koji je neovlašćeno koristio električnu energiju”. Gačević je istakao da je raspolagao podacima iz zapisnika o kontroli priključaka, mernog mesta i instalacija, zatim podacima iz računa br. 166 za neovlašćenu potrošnju električne energije, i „pominjući u tom kontekstu Esada Hodžića delovao je onako kako su građani očekivali od njega”. Gačević je izjavio na pretresu da je Hodžić neovlašćeno koristio struju što on, tuženi, tumači „kao krađu”, da mu nije bila namera da omalovaži niti uvredi Hodžića već da „ukaže građanima na sve nepravilnosti u opštini Prijepolje”.

Deo presude Osnovnog suda u Novom Pazaru kojojm se Milan Gačević proglašava krivim za krivično delo uvrede

Smešno: Vadili se na ćirilicu a pisali žalbu latinicom. Sud odbio žalbu Hajdarevića

Branilac okrivljenog na tom pretresu, advokat iz Prijepolja Sabahudin Hajdarević, u završnoj reči istakao je, pored drugog, prigovor mesne nadležnsti, i ukazao kako je Gačeviću povređeno pravo da u postupku koristi ćirilično pismo, jer mu tužba pisana latinicom nije dostavljena na ćirilici.
Izvodeći dokaze, Osnovni sud u Novom Pazaru utvrdio je da je zajedno sa Gačevićem 21. februara prošle godine intervju za emisiju „Tema dana” dao Bahrija Beganović iz Prijepolja, koji je 8. avgusta 2014. sastavio i krivičnu prijavu protiv Esada Hodžića, tereteći ga za navodnu krađu struje. U krivičnoj prijavi istaknuta je brojka od 4.943.708,50 dinara kao iznos kojeg Hodžić navodno duguje na ime neovlašćene potrošnje struje za period od 11. novembra 2010. do 10. novembra 2011. godine.

„Bahrija Beganović je prijavu sastavio radi dostavljanja Osnovnom javnom tužilaštvu u Prijepolju protiv Esada Hodžića zbog krivičnog dela krađe, ali uvidom u Obaveštenje Osnovnog suda u Prijepolju od 11. jula 2017. sud je utvrdio da protiv Esada Hodžića nije vođen postupak zbog krađe po krivičnoj prijavi Bahrije Beganovića”.
Viši sud u Novom Pazaru u svemu je odbio žalbu Gačevićevog branioca, ističući da su neosnovani navodi da je Osnovni sud povredio prava okrivljenog tako što mu je dostavio privatnu tužbu pisanu latičninim pismom, „jer su u Srbiji u upotrebi i ćirilično i latinično pismo, a osim toga i okrivljeni i njegov branilac žalbu su pisali latiničnim pismom”.

U obrazloženju drugostepene, pravosnažne presude, kaže se još:

„Očigledno je da je okrivljeni, dajući uvredljivu izjavu televiziji `Ekran` kako je Esad Hodžić krao struju, imao nameru da omalovaži oštećenog. U konkretnom slučaju ne može se prihvatiti da je okrivljeni, dajući pomenutu uvredljivu izjavu, delovao u okviru ozbiljne kritike ili političke delatnosti, jer iz načina izražavanja i okolnosti pod kojima je izjava data proizilazi da je data u nameri omalovažavanja.”
Izvor: GZS i PP Media